BASISSCHOLING

INHOUD

VOORWOORD
 

INHOUDSOPGAVE
 

HET COMMUNISTISCH MANIFEST (Zie elders)
Inleiding bij de basisscholing; apart verkrijgbaar, in de boekhandel of bij de NCPN

Hst. 1 Bourgeois en proletariŚrs
Hst. 2 ProletariŚrs en communisten
Hst. 3 Socialistische en communistische literatuur
- Het reactionaire socialisme
- Het conservatieve of bourgeois-socialisme
- Het kritisch-utopisch socialisme en communisme
Hst. 4 Standpunt van de communisten ten aanzien van de
verschillende oppositionele partijen
 

Hoofdstuk 1. INLEIDING IN DE FILOSOFIE EN DE BASISSCHOLING
(10 pagina's)

1 Filosofie (als wetenschap); de rol van de filosofie;
dialectisch en historisch materialisme 1.1
2 (Matrialisme versus idealisme) De fundamentele vraag van de
filosofie, idealisme, metafysica 1.3
3 Dialectiek versus metafysica 1.5
4 De marxistisch-leninistische filosofie 1.6
5 De partijdige aard van de filosofie 1.7
Voetnoot / Literatuur 1.9
 

Hoofdstuk 2. FILOSOFISCH MATERIALISME
(22 pagina's)

1 Het fundamentele vraagstuk van de filosofie 2.1
1.1 De vraag naar de verhouding materie en bewustzijn
1.2 Wat is oorspronkelijk en bepalend? Materie of bewustzijn?
1.3 De vraag naar de kenbaarheid van de wereld
1.4 Wat is materie?
1.5 Materie en beweging
1.6 De tegenstelling van idealisme en materialisme
1.7 Strijd tussen idealisme en amterialisme: ideologische klassenstrijd
2 Idealisme en materialisme. 2.6
2.1 Inhoud van, en argumenten voor een materialistisch antwoord
2.2 Wat is idealisme
2.3 Waar komt idealisme vandaan ?
2.4 Materialistische en idealistische opvattingen over
de kenbaarheid van de wereld
3 Marxistisch materialisme als consequent en meest ontwikkeld materialisme 2.16 3.1 Beperkingen van het voormarxistisch materialisme
3.2 Materialisme en strijd om socialisme
Noten 2.20
 

Hoofdstuk 3. MATERIALISTISCHE DIALECTIEK 3.0
(17 pagina's)

1 Materialistische dialectiek als algemene ontwikkelingstheorie 3.1
1.1 Het vraagstuk van de beweging en ontwikkeling
1.2 Verschillende opvattingen over beweging en ontwikkeling
1.3 Materialistische dialectiek
2 De fundamentele wetten van de dialectiek 3.5
2.1 De wet van de eenheid en "strijd" van tegenstellingen
2.2 De wet van het omslaan van kwantitatieve veranderingen
in nieuwe kwalitatieve toestanden
2.3 De wet van de "negatie van de negatie"
3 Materialistische dialektiek als methode van denken en handelen 3.12
3.1 Belangrijke principes en voorschriften van de dialectische methode
3.2 Toepassing van de dialectische methode op de revolutionaire
strijd voor een klassenloze maatschappij
Noten / Literatuur 3.15
 

Hoofdstuk 4. HISTORISCH MATERIALISME 4.0
(27 pagina's)

1 Het wezen van de materialistische kijk op de geschiedenis 4.1
1.1 Inleiding
1.2 Het ontstaan van het historisch materialisme; een revolutie in ideeŚn;
Het creatieve karakter van het historisch materialisme
1.3 Maatschappelijk zijn en maatschappelijk bewustzijn
1.4 De wijze van produceren
2 De maatschappij en de sociaal-economische formaties 4.15
2.1 Wat is de maatschappij
2.2 Sociaal-economische formatie / Basis en bovenbouw
2.3 De geschiedenis van de maatschappij
2.4 Het belang van het begrip sociaal-economische formatie
Noten / Literatuur 4.25
 

Hoofdstuk 5. KLASSENSTRIJD 5.1
(17 pagina's)

1 Inleiding 5.1
2 Klassen en klassenstrijd 5.3
2.1 Wat zijn klassen
2.2 Klassen in het kapitalisme
2.3 Klassenbewustzijn
2.4 Klassenstrijd in deze tijd
3 De rol van de klassenstrijd in de geschiedenis 5.10
3.1 Klassenstrijd als motor van de geschiedenis
3.2 Hoofdvormen van klassenstrijd
4 De historische rol van de arbeidersklasse in de strijd voor
een klassenloze maatschappij 5.13
Noten / Literatuur 5.16
 

Hoofdstuk 6. POLITIEKE ECONOMIE 1 / DE ECONOMISCHE LEER VAN MARX 6.0
(27 pagina's)

1 Inleiding 6.1
2 Economische wetten zijn bewegingswetten 6.2
3 Het belang van de productiesfeer 6.2
4 Het kapitalisme en zijn innerlijke tegenspraak 6.5
5 Bewegingswetten van het kapitalisme 6.6
5.1 De meerwaardewet
5.2 Wet van de toenemende concentratie en centralisatie van kapitaal
5.3 Wet van de tendentiele daling van de winstvoet
6 Monopolies 6.20
7 Kapitalisme en krisis 6.22
Noten / Literatuur 6.26
 

Hoofdstuk 7. POLITIEKE ECONOMIE 2 / IMPERIALISME 7.0
(13 pagina's)

1 Inleiding 7.1
2 Imperialisme 7.2
2.1 Ontwikkeling van het kapitalisme
2.2 Heerschappij van monopolies
2.3 Opkomst van het bankkapitaal als finacieringskapitaal
2.4 De export van kapitaal naar gekoloniseerde landen
2.5 Het ontstaan van internationale monopolies en hun onderlinge opdeling
van de wereld
2.6 De voortdurende strijd tussen grote mogendheden over grondstoffen en afzetgebieden
3 Staatsmonopolistisch kapitalisme 7.7
3.1 De staat in dienst van de machtigste monopolies
3.2 Voortbestaan kapitalistisch systeem als eerste doel
3.3 Sterke vervlechting van staat en monopolies (verhuld)
Noten / Literatuur 7.12

Hoofdstuk 8. SOCIALISME EN COMMUNISME 8.0
(21 pagina's)

1 Inleiding 8.1
2 Het ontstaan van de voorwaarden van het communisme onder het kapitalisme 8.2 2.1 Het kapitalisme ondergraaft zichzelf
2.2 De laatste klassenmaatschappij
3 Hoofdtrekken van de socialistische revolutie 8.3
3.1 Het permanente karakter van de revolutie
3.2 Ongelijkmatige ontwikkeling
3.3 Bondgenootschap tussen boeren en arbeiders
3.4 Imperialisme en toespitsing van de kapitalistische tegenstelling
3.5 De oktober revolutie van 1917 in Rusland
3.6 Het revolutionaire wereldproces
4 De dictatuur van het proletariaat 8.10 4.1 Revolutionaire omvorming en dictatuur
4.2 Leggen grondslag socialistische maatschappij
5 De twee fasen van de communistische maatschappij 8.13
5.1 Eerste fase van het communisme: het socialisme
5.2 Tweede fase: het volgroeide communisme dat zich op eigen
grondslagen ontwikkelt
5.3 De socialistische staat
5.4 De socialistische democratie
5.5 Socialisme en internationale klassenstrijd
Noten /Literatuur 8.19
 

Hoofdstuk 9. DE MARXISTISCH-LENINISTISCHE PARTIJ 9.0
(27 pagina's)

1 Wat voor partij heeft de arbeidersklasse nodig ? 9.1
1.1 Het revolutionaire karakter van de marxistische partij
1.2 De voorhoede van de arbeidersklasse en alle werkers
2 Het democratisch centralisme in de structuur van het partijleven 9.6
2.1 Partijdemocratie en de leiding
2.2 Vrijheid van discussie en eenheid van handelen
3 Over de hechte band van de partij met de brede basis 9.11 3.1 Niet proclameren, maar veroveren
3.2 Overal werken waar de massa is
3.3 De massa leiden en van haar leren
4 Marxistisch-leninistische politiek als wetenschap en kunst 9.15
4.1 Politieke strategie en tactiek
4.2 De kunst van het politiek leiding geven
4.3 Het vinden van de beslissende schakel
5 De noodzaak van de strijd tegen het rechtse opportunisme en sectarisme 9.20
5.1 Het gevaar van revisionisme
5.2 Dogmatisme en sectarisme leiden tot verandering van de massa
6 Het internationale karakter van de communistische beweging 9.22 6.1 Uitwisseling van ervaringen en coordinatie van betrekkingen tussen communistisch partijen
6.2 Het proletarisch internationalisme
Noten / Literatuur 9.25
 

Hoofdstuk 10. GESCHIEDENIS VAN DE ARBEIDERSBEWEGING 10.0
( 36 pagina's) (INTERNATIONAAL EN NATIONAAL)

Voorwoord 10.1
A Inleiding 10.1

B Geschiedenis van de internationale arbeidersbeweging 10.2
1 Het begin van de arbeidersbeweging 10.2
1.1 Verpaupering en verzet
1.2 Utopisme en wetenschappelijk socialisme
1.3 Wetmatigheden van het kapitalisme
1.4 Vormen van organisatie en klassenstrijd
2 De moderne arbeidersbeweging 10.7
2.1 De 1e internationale
2.2 Nationale arbeidersorganisaties
3 Imperialisme en revolutie 10.10
3.1 Monopoly-kapitalisme en imperialisme
3.2 Klassencompromissen
3.3 Staatsmonopolistisch kapitalisme
3.4 Bankroet 2e internationale
3.5 De oktoberrevolutie
4 Socialisme en imperialisme 10.15
4.1 Socialisme in een land
4.2 Volksfront
4.3 Tweede wereldoorlog
4.4 Koude oorlog en verzorgingsstaat
4.5 Revolutionair tijdperk

C Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging 10.23
1 Het begin. 10.23
1.1 Bond der kommunisten
1.2 Eerste vakorganisaties
2 Eerste internationale in Nederland 10.25
2.1 Oprichting van een Nederlandse sectie
2.2 Sociaal-Democratische Bond
3 SDAP en NVV 10.27
3.1 Domela Nieuwenhuis
3.2 Oprichting SDAP
3.3 NAS en NVV
4 Splitsing Nederlandse arbeidersbeweging. 10.30
4.1 Tribune en SDAP
4.2 Wereldoorlog en revolutie
4.3 Sociaal-Democratie voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog
5 De communistische partij 10.33
5.1 Moeilijk begin
5.2 Fascisme en oorlog
Noten / Literatuur 10.35
 

Noot

De basisscholingsmateriaal (van 10 hoofdstukken) bestaat uit een totaal van 227 pagina's (incl. voorwoord, inhoudsopgave, schutbladen en excl. COMMUNISTISCH MANIFEST). Formaat: A4; tekst: anderhalve regelafstand.

Enschede, geplaatst: jan. 2001