Nieuwjaarstoespraak Rik op 19 januari 2017

Beste mensen

Men zegt in Nederland en in de Nederlandse media vaak dat er geen democratie is op Cuba. We moeten allereerst beseffen dat er op Cuba geen grote bezitters van fabrieken en bedrijven zijn. De bevolking is eigenaar van de fabrieken en bedrijven. Dat komt door de revolutie die daar in de zestiger jaren, is geweest. Men heeft dus in principe – materieel gezien - allemaal dezelfde belangen. Zelfs de directie. Er vloeit geen geld naar een bezittende klasse zoals hier in Nederland. De bevolking van Cuba heeft alles in eigen hand. In elke wijk en elke fabriek zijn fabrieksraden en wijkraden. Die bepalen waar de gelden – en dus ook alle winsten en meerwaarde - naar toevloeien. Daartoe dienen de tienduizenden arbeidersraden, de wijkvergaderingen en de structuren van de massabewegingen. Voorstellen die op groot verzet stuiten worden afgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld geen belasting geheven op salaris.

Cubanen kiezen hun politieke vertegenwoordigers in directe en geheime verkiezingen. Verkozenen van de gemeenteraden dienen zich tweemaal per jaar te verantwoorden voor hun kiezers in de door wijkcomitees georganiseerde verantwoordings-vergaderingen die hun afzetting tot gevolg kunnen hebben. Bij de laatste gelegenheid nam 85% van de kiezers hieraan deel.
Dit noemen wij volksdemocratie.

Bovendien worden ongeveer de helft van de afgevaardigden op provinciaal en nationaal vlak ingevuld door gemeentelijke afgevaardigden teneinde de invloed van de lokale democratie op de nationale besluitvorming te verzekeren. Opmerkelijk is dat de communistische partij op geen enkel niveau kandidaten voordraagt.

Het ultieme bewijs dat de communistische partij het vertrouwen heeft van de bevolking, is dat men op Cuba een volksdefensie heeft. Drie miljoen mensen hebben een militaire training en er zijn wapenarsenalen in fabrieken, landbouwbedrijven, universiteiten en stadswijken. Want als je de bevolking bewapent dan moet je zeker zijn van de consensus van de bevolking. Welke andere regering in Latijns Amerika zou het aandurven haar studenten en arbeiders te trainen en van wapens te voorzien?

Mark Jan Smit zegt in zijn tekst …..

Verderop in zijn tekst zegt hij:

Ook zegt Mark Jan Smit:

Tot slot: Doordat de bevolking van Cuba eigenaar is van de fabrieken en bedrijven is het ook in hun belang dat die goed lopen en niet alleen goede salarissen uitbetalen in zijn/haar eigen bedrijf, maar ook in andere bedrijven. Immers uit alle bedrijven en instellingen tezamen worden de gezondheidszorg, het onderwijs, de media, het vervoer, de voorzieningen, et cetera, betaald. De bedragen die dat per man per vrouw oplevert per jaar, heeft alleen het equivalent van een westers arbeiders loon. Al die jaren dat iemand leeft. Dus onbezorgd.

Kom daar hier in het westen maar eens om.

Ik dank jullie voor jullie aandacht.

Het complete verhaal van Mark Jan heb ik in tienvoud meegebracht. Het ligt op tafel.

Enschede, 19 jan 2017