Studiehandleiding 1: de opbouw van het vak

de opzet
de doelstellingen
de leerdoelen

Hier vinden jullie informatie over de opbouw van het vak 'Multimedia programmeren'. De informatie betreft de opbouw, de relaties met twee andere vakken en de doelstellingen van dit vak.

De informatie over het vak 'Multimedia programmeren' is op deze pagina als volgt ingedeeld. Eerst beschrijven we de opbouw, daarna de doelstelling van dit vak. We doen dat in de vorm van een beschrijving van de leerdoelen. Daarna zeggen we iets over de outline van de 7 colleges en de tentamen-eisen. Vervolgens bespreken we stap voor stap de cursus, incl. de 10 practica . De cursus-teksten zullen in principe ook in een syllabus verkrijgbaar zijn, voornamelijk omdat TO dat voorschrijft. In de cursusteksten zijn een groot aantal draaiende voorbeelden opgenomen en een groot aantal sources als voorbeeld. Vele van die source-voorbeelden zijn ook runable.

De plaats van dit vak in het TO-curriculum

Dit vak 'Multimedia Programmeren' ('MMp') hangt samen met het vak 'Courseware Engineering Architecture' (CEA) Beide vakken worden in de D1-fase van het TO-onderwijs gegeven. Bij dit vak, 'MMp', is afgesproken dat studenten leren programmeren in javascript. JavaScript is de 'drager' (zoals wij dat noemen) van/bij de opdrachten die je moet maken in het practicum. Door deze afspraak is het (ook) onvermijdelijk dat studenten 'iets' met java leren doen en met HTML moeten werken. Dat laatste is geen probleem. Bij dat eerste beperken we ons tot het leren omgaan met java-objecten ('applets'). We geven geen cursus in java-programmeren, wel de mogelijkheid om veel van javascript te leren. Als je wat meer met java wil leren werken, raden we je het vervolgvak 'Computersimulatie als leermiddel' ('CSaL') aan.

In het P-vak 'Instrumentatietechnologie' ('ISM1') leren studenten allemaal om te gaan met HTML en voor een deel ook al met Javascript. In voorbije studiejaren leerden alleen de experts' van het vak 'ISM1' iets van javascript. Maar het laatste jaar hebben de docenten van 'ISM1' een cursus binnen de cursus 'ISM1' ingelast aangaande de principes van Javascript. Momenteel krijgen alle deelnemers aan dat vak een behoorlijke basis aangaande javascript.

Het vak 'Multimedia Programmeren' zal de afzonderlijke methoden en technieken aan de orde stellen: het om kunnen gaan met Javascript. En naar boven toe het om kunnen gaan met runable objecten ('applets') en naar onder toe de verbinding weten te leggen met HTML. De studenten leren in dit vak 'MMp' eerst de mogelijkheden (van met name javascript en in mindere mate en HTML) en dan pas worden ze geacht een programma in zijn geheel te kunnen ontwerpen en te realiseren.

Doelstellingen en leerdoelen

De doelstellingen die we hebben bij dit vak komen er in het kort op neer dat we jullie willen voorbereiden op een toekomst met veel web-media zowel in het onderwijs als mede op vele andere plaatsen in de samenleving waar jullie als afgestudeerde TOers zullen komen te werken. Wij willen jullie niet alleen voorbereiden op het zelf kunnen realiseren van grote complexe sites, maar vooral voorbereiden op het kunnen samenwerken met informatici en programmeurs. Daarvoor is het noodzakelijk dat jullie kennis hebben en kennis maken met de fundamentele beginselen en tijdsloze en domeinonafhankelijke aspecten van software engineering. Dit type kennis kun je alleen maar op te doen door enige ervaring met het programmeren in een programmeer-omgeving met oneindig veel vrijheidsgraden, zoals Javascript er een is. Hierdoor kunnen jullie later beter beslissen welke tools je zult gebruiken en kun je beter communiceren met mensen met een software technische achtergrond.

De leerdoelen die we ons bij dit vak stellen zijn in willekeurige volgorde (voorlopig) de volgende:

Deze cursus wordt/is zo opgebouwd dat studenten op colleges een aantal grote en complexe voorbeelden krijgen te zien en bij de practica kunnen stoeien met eenvoudige voorbeelden. Daartoe hebben de docenten oefenopdrachten en voorbeelden gemaakt - in oplopende moeilijkheidsgraad - en op het WEB geplaatst. De leerdoelen die wij met de theoretische colleges willen bereiken, en die we per individuele student, bij de toets, zullen testen, zijn over:

Practicumwerkstuk

De leerdoelen die we ons bij het practicum stellen zijn per groepje van twee personen de volgende:

Courseware Engineering Architecture

Het vak 'Courseware Engineering Architecture' ('CEA') geeft inzicht in de overall aspecten van dit soort educatieve software; het behandelt de achtergronden aangaande de structuur of architectuur (de 'top-down'-benadering). Wij doen bij dit vak 'MMp' de methoden en technieken (de 'button-up'-benadering). De beide vakken horen dus bij elkaar en zijn hiermee complementair. Het zijn zuster-vakken. Het ene vak specialiseert zich in (dynamische) onderdelen van web-pagina's; het andere vak specialiseert zich in (complete) web-sites.