Beste vrienden, vriendinnen, kameraden,

 

Op de eerste plaats allemaal een heel gezond, gelukkig en vooral strijdbaar 2009 gewenst.

 

Sommige mensen verbaast het, dat wij op 7 februari nog een Nieuwjaarsbijeenkomst houden. Dit was niet ons plan, maar door andere activiteiten, kwamen we op deze datum uit. Achteraf, is dat eigenlijk wel goed, want de gevolgen van de crisis worden dagelijks steeds meer zichtbaar, de crisis valt ‘steeds minder’ af te liegen.

 

Op onze uitnodiging hebben wij getracht de huidige situatie uit te beelden. Zo te zien, zeg je, wat een bende. Dat is ook zo, want onder het kapitalisme zet men alles op alles om de winsten zo hoog mogelijk te houden. Groepen en landen worden tegen elkaar uitgespeeld, het zogenaamde verdeel en heers en moordende concurrentie. Liegen, bedriegen, misleiding, sprookjesvertellen, zelfverrijking en graaien, oplichting, afpersing en maximale uitbuiting, het schijnt allemaal geoorloofd te zijn.

Het belangrijkste doel is, om echt georganiseerd verzet zoveel mogelijk, letterlijk en/of figuurlijk, de grond in te boren.

 

Veel economen, politici en journalisten voorspellen dat we deze crisis levenslang gaan voelen.

Grote vraag is: wat kunnen we hiertegen doen?

 

Het is nodig om de feiten van de crisis te weten. Wereldwijd zijn deze heel, heel erg. Het ergste voorbeeld. In december 2008, toen de crisis niet eens echt doorgebroken was, leed volgens de Verenigde Naties, al bijna 1 miljard mensen, honger. Door de crisis zal dit nog erger worden, doordat de werkloosheid enorm toeneemt, en de koopkracht afneemt. De twee belangrijkste zaken die alles met elkaar te maken hebben.

 

Vervolgens is het volgens communisten nodig, om deze feiten van de crisis te analyseren vanuit een marxistische visie. Een marxistische analyse levert tevens een rode draad op voor de oplossing.

Bij deze analyse zijn er tussen het kapitalisme en socialisme essentiële verschillen op het gebied van economie en levensomstandigheden van de bevolking. Deze verschillen beginnen al bij de theoretische uitgangspunten.

 

Wat is er nu precies gebeurd?

Lange tijd, te beginnen in de Verenigde Staten zijn er niet gedekte kredieten verstrekt. Banken leenden zoveel mogelijk en gingen eigen leningen weer onderbrengen bij andere banken.

Volgens de zeer kritische journalist Willem Middelkoop, is 28 jaar lang de rente steeds meer gedaald en heeft men steeds meer uitgeleend. De bedragen die hiermee gemoeid waren, hebben zoveel nullen, dat ik mij er geen voorstelling van kan maken. Theoretisch had de dollar allang in elkaar gezakt moeten zijn, maar deze is op een slinkse en slimme manier door Amerika gekoppeld aan olie.

Drukten banken vroeger gewoon geld bij, tegenwoordig achter de computer is geld maken nog eenvoudiger, een zaak van een paar nullen. Ik wil niemand beledigen, maar een kind kan op zijn vingers uittellen, dat dat uiteindelijk fout afloopt.

 

De eerste tekenen van crisis zag men in de huizenmarkt. Daarna viel eerst de Lehman bank om en 6 anderen. Dit veroorzaakte een stroomversnelling. In de VS werden in december al 524.000 banen geschrapt. Deze aantallen lopen iedere dag met duizenden op. Gisteren zagen we op TV eindeloze rijen werklozen voor tientallen banen.

 

Wat betekent dit voor ons land?

Eind 2008 is nog gezegd dat de VSkredietcrisis geen gevolgen zou hebben voor Nederland. Volgens minister Bos van de PvdA zou iedereen er in 2009 zelfs nog financieel op vooruit gaan!  

Communisten wisten allang, en inmiddels weet Bos het ook, dat dat echt niet waar is. Ook in Europa, dus ook in Nederland stagneert de economie en zien we al behoorlijk veel gevolgen.

 

Het aantal werklozen neemt toe, Spanje is hier het duidelijkste voorbeeld van.

In ons eigen land zien dat vooral de mensen met de slechte arbeidscontracten, werknemers via uitzendbureaus, ouderen en mensen van wie de opleiding te goed of te slecht is, het eerst de klos zijn. Hierbij komt de afbraak van de sociale zekerheid, met name de verkorting van de WW, en mensen zitten snel in de bijstand. We zien in allerlei sectoren de grootste problemen vanwege jarenlange bezuinigingen. Denk maar aan de gezondheidszorg, het onderwijs, het vervoer, de jeugd zorg, maatschappelijk- en cultureel werk zijn zo goed als verdwenen en ga zo maar door.

 

Kapitalistische crisis

Veel mensen blijven deze crisis hardnekkig een kredietcrisis noemen. Hiermee wordt de ware oorzaak van de crisis, willens en wetens of uit onwetendheid, niet duidelijk gemaakt. Op het moment dat de regering van de VS, van Nederland besloten geld in de crisis te steken o.a. door het overnemen van banken en kapitaalinjecties aan bedrijven is heel duidelijk te zien geweest dat dit eigenlijk niet de echte oplossing is. Nationalisatie van banken zouden we een socialistische maatregel kunnen noemen, ware het niet dat de Fortis op korte termijn weer verkocht moet worden en waar de winst blijft mag u raden.

 

Bos leende op de private markt geld voor Fortis. Eerst werd er gezegd 4 miljard, toen werd het 16 miljard en uiteindelijk is het 20 miljard euro geworden. Steeds meer sectoren en bedrijven kloppen aan voor overheidssteun om te kunnen blijven draaien. In Amerika ging het gisteren al om een kapitaalsinjectie van 900 miljard en in Nederland zien we ook steeds meer sectoren en bedrijven die een beroep doen op de overheid. De zorg, onderwijs, woningcorporaties, makelaars, architecten, de vervoerssector, en …..vele, vele gewone mensen, maar voor deze groep…. is er geen steun.

 

Nee, zij worden gedwongen om zich in alle bochten te wringen om aan het werk te komen. Over de mogelijkheden worden de meest fantastische verhalen verteld. Zo zei onze staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid gisteren nog in het programma van Pauw en Witteman: er zijn nog veel mensen nodig o.a. bij de brandweer, de zorg, het onderwijs, defensie. Deze politica is van de PvdA, hoe komt zij op het idee? Het is de hoogste tijd om haar met haar neus op de feiten te drukken.

 

Wat gebeurt er al sinds jaren?

Veel mensen zijn en worden gedwongen voor minder te werken of en slecht werk te accepteren. Strategie bij dit soort ontwikkelingen was: opsplitsing van taken en werkzaamheden tot banen waar men niet veel voor hoeft te betalen, tot zelfs onder het minimumloon. TNT en de alphahulp in de Thuiszorg waren hier de eerste voorbeelden van. Het uurloon is gezakt tot rond de 5 tot 7 euro. Vaste contracten verdwijnen, mensen worden zelfs per klus of per project betaald.

 

Ook grote groepen jongeren, die nieuw op de 'arbeidsmarkt' proberen te komen, ondervinden in toenemende deze bestaansonzekerheid. Onze overheid roept wel dat iedereen na zijn/haar 65e door moet werken. Maar dit is echt niet voor iedereen, denk maar aan de plannen voor aantasting van de ontslagbescherming . Men probeert alleen maar te suggereren dat er voor iedereen werk is. Deze leugen regeert, met het doel om mensen zo goedkoop mogelijk aan het werk te kunnen zetten. Van het minimumloon valt niet fatsoenlijk te leven.

 

Komt men in de bijstand, dan wordt men gedwongen voor niets te werken. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de zogenaamde scholing via Work First, waarbij mensen drie maanden tegen een uitkering moeten werken met een kans op een baan van een half jaar. Ik zeg kans, want vaak gaat de baan daarna niet door. De werkgever profiteert van 3 maanden een gratis werknemer waarvoor hij meestal ook nog een premie krijgt.

Een werkloos mag 5 maal gedwongen worden om drie maanden voor een uitkering te werken. Inmiddels zijn er nog scherpere geluiden te horen. Wie in Enschede b.v. niet tekent dat hij/zij hieraan meewerkt, krijgt geen huis. Na drie maanden bijstand wil men mensen ver4plicht aan het werk zetten. Het beetje gesubsidieerde arbeid dreigt, op initiatief van de VVD, volledig afgeschaft te worden, productiewerk bij de sociale werkvoorziening is verdwenen, ook daar worden werknemers per project verhuurd aan bedrijven.

Bij dit soort maatregelen en bezuinigingen beroept de politiek en werkgevers zich steeds weer op de crisis. Dit zijn de grofste leugens want we zien dagelijks dat de situatie alleen maar slechter wordt.

 

Verkeerde analyse

De situatie wordt slechter doordat men een verkeerde analyse heeft van de crisis. Niet het krediet is het probleem, maar het feit dat de producten niet verkocht kunnen worden, dus de koopkracht is het probleem. Men suggereert dat mensen veel te veel geleend hebben en probeert hen ‘heel moralistisch’ de schuld in de schoenen te schuiven. De directeur van de Rabobank Enschede zei deze week hierover op een symposium: De bank moet ook nee kunnen verkopen. U begrijpt: was dit gebeurd dan was de crisis eerder uitgebroken. Bij de verstrekking van de meeste kredieten, het verlagen van de lonen, is het zo dat deze averechts werken, er onstaat nog meer overproductie met alle gevolgen vandien.

Hieruit kunnen wij concluderen dat de crisis ontstaat door het gebrek aan koopkracht en dat stagnatie van verkoop en overproductie een gevolg is. De echte oorzaak ligt in het kapitalisme zelf: het maken van winst. De oorzaken van de huidige crisis zijn dezelfde als de oorzaken van de crisis in 1929. Deze feiten worden keer op keer verdoezeld, maar de bezittende klasse gaat echt over lijken.

 

Het verschil met socialisme

 

Verdeling van de winst

Onder het kapitalisme gaat het grootste deel van de winst naar degenen die de productiemiddelen en het financierinskapitaal bezitten. In landen met een socialistische economie zijn de productiemiddelem en het financierinskapitaal in handen van de bevolking, zij krijgen ook de inkomsten. Inkomsten, die bij ons naar de kapitalisten gaan, worden onder het socialisme teruggeploegd in de maatschappij. De bevolking heeft naast hun inkomen uit arbeid dus ook inkomen uit bezit, omdat men collectief eigenaar is.  

 

Besteding spaargeld

In kapitalistische landen wordt het financieringskapitaal, het spaargeld van de bevolking, aangewend om winsten voor de kapitalisten te genereren.

In socialistische landen wordt het spaargeld van de bevolking, gebruikt om winsten of te wel meerwaarde te maken ook weer voor de bevolking. Het financieringskapitaal wordt aangewend voor de financiering van gezondheidszorg, het onderwijs, muziek- en cultuur, de veiligheid enz.. Allemaal voorzieningen waar de mens gratis recht op hebben.

 

Collectief aandeelhouder

Onder het kapitalisme is een kleine groep eigenaar van de aandelen. Deze kleine groep buit de niet bezittende groep per definitie uit, want hun doel is het behalen van maximale winst. We hebben gezien dat dit per definitie tot criis leidt.

In socialistische landen is de bevolking collectief aandeelhouder van al het kapitaal met de mogelijkheid van controle. In het kader van de discussie over te weinig toezicht o allerelei ontwikkelingen in ons land, wil ik een uitspraak van Lenin aanhalen: vertrouwen is goed, maar controle is beter.

 

De leefomstandigheden van mensen

De levensomstandigheden onder het kapitalisme zijn al voldoende aan bood gekomen. We kunnen concluderen dat deze er slecht uitzien en door de crisis voorlopig niet zullen verbeteren.

Als we de levensomstandigheden van mensen in socialistische landen bekijken kunnen we veel voordelen opnoemen. Gratis onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, betaalbare huisvesting, cultuur en ga zo maar door. Natuurlijk zijn de ontwikkelingen per land erg verschillend, dit heeft met de historische achtergrond en met de tegenwerking van het kapitalisme te maken. Een van de landen waar we kunnen zien hoe goed het socialisme is, wil ik noemen als voorbeeld en dat is Cuba. Waarom noem ik Cuba? Omdat Cuba dit jaar 50 jaar revolutie viert. Een socialistische revolutie waarvoor de hele bevolking zich al die tijd heeft ingezet. Ik heb het geluk gehad dat ik in Cuba ben geweest en heb gezien hoe dit land zich inzet, niet alleen voor de eigen bevolking maar ook voor andere landen en de wereldvrede.

 

Wat nu te doen?

In mijn verhaal zitten diverse punten die aangeven wat veranderd zou moeten worden. Kort samengevat: het recht van de gewone bevolking op volwaardig werk, een volwaardig loon, gezondheidszorg, onderwijs, wonen, bescherming en ontwikkeling. Ontwikkeling wil ik benadrukken, omdat de beschaving van een land te meten is aan het nivo van de ontwikkeling van de mens, let wel alle mensen. Eigenlijk zijn dit zaken die alleen onder het socialisme te realiseren zijn. Betekent dat, dat wij niets kunnen doen? Nee, vraag is waar beginnen wij? Wij zullen net als Cuba en andere landen voor het socialisme moeten knokken. Dat knokken begint bij het afdwingen van iedere verbetering voor de gewone mensen.

Onze strategie is om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen achter een doel. Dat kan in buurten en bedrijven en op onderwerpen. Samenwerken is voor ons: solidariteit en meer druk op de ketel. Van de vele voorbeelden wil ik er een paar noemen. De bewoners van de Wesselerbrink voerden actie tegen de sloop van hun woning, ze hebben het nog niet gewonnen, maar er wordt rekening met hen gehouden. De ABVAKABO voerde een juridische strijd tegen het gedwongen schoffelen bij Work First, dat is gedeeltelijk gewonnen, maar met nog te weinig perspectief op een volwaardige baan. Kenmerken van dit soort acties is: organisatie en massa maken, we weten uit ervaring dat dit methoden zijn die helpen om de zaak te winnen En helpen om anderen bewust te maken van hun kracht. Het punt waar de NCPn Twente met haar werklozenbelangencomite zich sterk voor inzet is uitbreiding van werkgelegen en verhoging van het minimumloon. Men zegt dat men mensen wil prikkelen om aan het werk te gaan, maar dat is vaak een leugen want b.v. bijstand voor 2 personen is gelijk aan het minimumloon. Men gaat er dus helemaal niet op vooruit en dat zou wel moeten, want arbeid moet lonen.

 

De rode draad in onze inzet is: eerst de mensen en niet de winst.  

Dit geeft duidelijk aan waar communisten voor staan, waar de NCPN voor staat.