Secretariaat: Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede
Tel/Fax: 053-4.763.881 Giro: 4698189
E-mail: ncpn.twente@worldmail.nl

Nieuwe Communistische Partij-NCPN
afdeling Twente

Terwijl de werkloosheid en de economische crisis steeds maar toeneemt, en bijvoorbeeld mensen in de bijstand en WAO worden gedwongen slechte banen aan te nemen, doen de verantwoordelijken net alsof dit allemaal maar normaal is en alsof ze alles onder controle hebben. Niets is minder waar. Sinds de massale acties in 2004 en 2005 weten we ook weer dat de regering en de Tweede Kamer alleen maar iets doet als je het afdwingt. Voor elke euro zal actie gevoerd moeten worden, anders geven overheden ons geld steeds maar weer aan de verkeerde dingen uit. De werkende klasse heeft in ieder geval dringend een ander - nieuw - perspectief nodig.

Wat wil de NCPN?

Er dient in de hele wereld een einde te komen aan de ongebreidelde uitbuiting van de werkende mensen, aan honger (60 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar), aan de oorlogen in de wereld, aan de ongebreidelde winsthonger en acumulatie van kapitaal in handen van enkelen, de bezittende klasse.

1. Een socialistisch Nederland: waar de productie naar behoefte centraal staat en niet het winstoogmerk.

2. Gezondheidszorg en onderwijs is voor iedereen gratis. Volkshuisvesting is een non-profit zaak en er is EEN volksverzekering voor ziektekosten, invaliditeit, en degelijke.

3. De werkdag is in een socialistische maatschappij voor iedereen gelijk: bijvoorbeeld 6 uur (of minder).

4. De werkgelegenheid wordt gegarandeerd door deze socialistische maatschappij. Faillisament en ontslag leidt derhalve niet tot rampen en persoonlijke problemen; er wordt voldoende vervangende werkgelegenheid ontwikkeld.

Zolang er geen socialisme is, eist de NCPN:

1. Een fikse verhoging van de lonen, volwaardige arbeidscontracten en gezonde arbeidsomstandigheden (vermindering stress en werkdruk, verbod op overwerk, etc.). Bij productieprocessen dienen geldstromen inzichtelijk te zijn. De helft van de winst 'mag' naar de aandeelhouders, de andere helft van de winst 'moet' naar de overheid.

2. Handen af van het stelsel van sociale zekerheid. De bezittende klasse mag de werkenden mensen niet het gelach laten betalen. Verhoging van het sociaal minimum en bestrijding van armoede op basis van zelfstandigheid en zonder burocratische rompslomp.

3. Behoud van de collectieve voorzieningen. Minder geschoolden moeten een goede en betaalbare opleiding te kunnen volgen.

4. Verdediging van de sociale woningbouw. Er moeten meer en betaalbare, goede huizen komen.

5. Uitbreiding van de werkgelegenheid. Er mag geen stilstand zijn in technologische ontwikkeling. Vooruitgang is noodzakelijk en iedereen moet hiervan kunnen profiterten. Naast meer investeringen in technische apparatuur bijvoorbeeld communicatiemiddelen, moet er ook veel meer aandacht zijn voor betaalbare recreatiemogelijkheden (bijvoorbeeld campings, vakantiewoningen, pretparken, e.d.). Ook moeten er betere oplossingen komen bij het woon-werkverkeer (bijvoorbeeld door meer wegen en spoorlijnen).

6. Zelfstandigheid voor vrouwen. In Nederland moet gelden: Gelijke rechten voor iedereen.

7. Vrede en internationale solidariteit. Het nederlands imperialisme, gebaseerd op de nieuwe wereldorde van de Verenigde Staten, moet gestopt worden (bijvoorbeeld ter zake Joegoslavie, Irak, Somalie en zuidelijk Africa). De NAVO moet worden opgeheven. De Verenigde Naties moeten een echt onafhankelijk, onpartijdig vredesorgaan worden.

8. Geen Europa van 'Maastricht'. Europa mag niet het Europa van de concerns worden. Europa, maar ook de NAVO mag niet onder Duitse leiding komen.

9. Een schoner milieu. Elk productieproces moet een milieuplan hebben waarbij de schade aan het milieu minimaal is. Indien deze grens overschreden wordt, dient de noodzaak van het product heel erg groot te zijn, anders niet wordt productie verboden. De schade aan het milieu moet de vervuiler (producent) betalen.

10. Nooit meer fascisme. De beste manier om het fascisme te bestrijden is de huidige maatschappij te veranderen in een socialistische maatschappij. Het rigide anti-communisme van m.n. sociaal-democraten en christen-democraten moet scherp bekritiseerd worden. De media moeten hier een stimulerende rol in spelen.