Nieuwe Communistische partij-NCPN

Verkiezingen Provinciale Staten Overijssel 3 Maart 1999

Voor sociale rechtvaardigheid!

Overijssel: Schopmanlanden 22, 7542 CN, Enschede
Telefoon: 053 - 4763881 en 038 - 4526041

Lijst 10 NCPN

Lijsttrekker: Corry Westgeest

De Nieuwe Communistische Partij-NCPN zal in de Provinciale Staten opkomen voor het goed vullen van de provinciekas onder andere uit subsidies van het rijk en Europese 'potjes', bedrijfswinsten, afbouw van de NAVO en de militaire productie. De NCPN zal optreden voor een goede besteding van financiele middelen, ook bij reorganisaties. Geen gesmijt met gemeenschapsgeld voor prestige onderzoeksprojecten, rechtszaken, overheidspropaganda, vriendjespolitiek, gouden handdrukken, enz. Het politieke uitgangspunt van de NCPN voor overheidsbeleid is draagkracht en solidariteit.

Werk, inkomen en sociale zekerheid

Iedereen heeft recht op werk, waar volwaardig loon tegenover moet staan. De werkgelegenheid moet fors uitgebreid worden, te beginnen met het omzetten van gesubsidieerde (nep)banen in volwaardige, volgens CAO-betaalde banen. De NCPN is tegen achtervolging van uitkeringsgerechtigden door sociale diensten, arbeidsbureaus en andere uitvoeringsorganisaties, zinloze arbeidsbemiddeling moet worden afgeschaft. De NCPN is tegen flex-werk en gedwongen onbetaalde arbeid. De NCPN is voor sociale zekerheid.

Onderwijs, ook voor arbeiderskinderen

Onderwijs mag geen elite zaak blijven. Door te weinig begeleiding haken teveel jongeren af; vooral mensen van buitenlandse afkomst. Op de basisscholen zijn de groepen te groot. Er moeten goede studiebeurzen komen voor de lagere inkomensgroepen.

Wonen en gemeentelijke indeling

Er worden veel te veel onbetaalbare koopwoningen in Overijssel gebouwd. Er moeten voldoende, betaalbare huurwoningen zijn. De NCPN vindt dat samenwerking van gemeenten of herindeling alleen kan als er duidelijk voordelen zijn voor de bevolking (b.v. lagere lasten en/of werkgelegenheid, maar geen casino's).

Nederlandse elite is schandalig rijk!

Vriend en vijand, links en rechts politiek-denkende mensen zijn het eens: Nederland is voor sommigen een schatrijk land en behoort zelfs tot een van de rijkste landen ter wereld. Onder het mom van 'overleg en harmonie' wordt echter de maatschappelijke rijkdom die de meerderheid produceert, met behulp van 'democratische' wetgeving die een kleine elite bepaalt, per definitie toegeŽigend door dezelfde of aanverwante elite. De rijken worden steeds rijker, en de armen steeds armer. De NCPN verzet zich tegen loonmatiging, verhoging van de werkdruk en lastenverlichting voor bedrijven, want dit beleid veroorzaakt werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en armoede. In 1980 telde Europa 30 miljoen armen; vandaag meer dan 50 miljoen! De NCPN vindt dat de bevolking in de maling wordt genomen. De NCPN is tegen de diktatuur van de rijken, tegen de chaos van het kapitalisme. De NCPN zet zich samen met anderen, zowel binnen als buiten parlementaire organen, in voor het verbeteren van de koopkracht en rechten van de arbeidersklasse: de werkenden en uitkeringsgerechtigden. Wij zijn de werkers die de rijkdom voortbrengen. De rijkdom hoort ons toe. De NCPN roept op tot massaal verzet, want de menselijke waardigheid is in het geding. Steun de NCPN: voor draagkracht en solidariteit!

Milieumaffia

Het afvalprobleem mag niet worden afgewenteld op de bevolking. Voor het scheiden van afval worden aan mensen vaak belachelijke eisen gesteld. De kosten voor het weghalen van vuil worden steeds hoger. Het lijkt wel of alles met milieu door een soort milieu-maffia bepaald wordt. Vuil verbranden vindt de NCPN geen goede stabiele oplossing en is veel te duur. Opslag is beter. Minder afval begint bij de productie! De NCPN is tegen privatisering van openbaar vervoer, gas, water en electriciteit.

Gezondheidszorg mag geen winstobject zijn

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn zorgwekkend. Te lange wachtlijsten en te hoge werkdruk. De stand in de wetenschap is hoog, maar velen krijgen niet de behandeling die nodig is. Thuiswonende zieken en gehandicapten krijgen veelal niet die hulp die hen in staat stelt zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Vaak moet men terugvallen op opname in een zieken- of verpleeghuis. Gezondheidszorg hoort bij de huidige, te hoge premies - met name het ziekenfonds - volledig gratis te zijn.

Asylzoekers en vluchtelingen

Stop misbruik asylzoekers en vluchtelingen om de arbeidersklasse te verdelen.

Stop reclamewedloop en horizonvervuiling

De NCPN ziet reclame als het duidelijkste bewijs van kapitalistische concurrentie, gericht op het kapot maken van kleinere bedrijven. De NCPN is tegen grote, commerciele reclameborden in het Overijssels landschap en langs wegen en paden.

Bent u het met ons eens? (Kruis uw antwoord aan en stuur het op)

ja nee
O O voor sociale rechtvaardigheid, sociale zekerheid
O O voor verhoging van lonen en uitkeringen
O O voor uitbreiding volwaardig werk
O O voor betaalbaar onderwijs
O O voor het doorbreken van de trend van egoisme en individualisme
O O voor verlaging van huren en tarieven
O O voor verlaging aardgas- en energie-prijzen
O O voor verhoging van belasting aan bedrijven
O O voor meer investering van kapitaal
O O voor afroming van aardgas- en benzinewinsten
O O voor een prijsstop op primaire levensbehoeften
O O voor gratis openbaar vervoer (met name in de steden)
O O voor beter vervoer op het platteland (stop hetze tegen auto's)
O O voor betaalbare cultuur, sport en recreatie

Heeft u meer dan vijf keer ja aangekruist?
Dan denkt u socialistisch.
Stem dan NCPN, lijst 10.

Uw kandidaten zijn:

1. Corry Westgeest, Enschede
2. Elly Mulders, Enschede
3. Rik Min, Enschede
4. Gepke Veenstra, Almelo
5. Marie-Jose Kressin-Funcken, Bathmen
6. John van Veen, Zwolle
7. Lute Bruinenberg, Enschede
8. Henri Klomp, Zwartsluis
9. Marco Hanekamp, Enschede
10. Ben Ten Vaarwerk, Haaksbergen
11. Kitty Edens, Almelo
12. Gerrie Hamer, Deventer
13. Hermen Meijlof, Almelo
14. Ger Wooldrik, Eibergen
15. Jan de Raat, Beuningen

Meer weten?
Lees de waarheid in onze tweewekelijkse krant Manifest
Kennismakingsabonnement 3 mnd. ü 7,50
Abonnement 60 gulden per jaar
Los nummer 2 gulden

NCPN - Manifest, D. Curtiusstraat 7-325,1051 JL Amsterdam

Om echt iets te bereiken is de steun van belangstellenden onontbeerlijk! Giro NCPN Overijssel: 4698189, Toekomststraat 67, 7521 CM Enschede.

Voor sociale rechtvaardigheid!