Deel megawinsten NU

Paars 2 heeft het bezuinigingsbeleid van Paars 1 voortgezet. Zeven jaar ging het economisch heel goed. Werkenden en uitkeringsgerechtigden hebben echter niet meegedeeld in de voorspoed. De Paarse regering heef alles gedaan om de winsten van de grote bedrijven zo hoog mogelijk te houden ten kosten van de werkende klasse. Met de verkiezingen (voorjaar 2002) in het vooruitzicht wordt er nu mondjesmaat wat geld beschikbaar gesteld voor de ergste nood in het onderwijs en de gezondheidszorg. Maar, dit geld is een sigaar uit eigen doos en bovendien slechts een druppel op de gloeiende plaat. Juist nu Paars zegt dat het economische tij keert en Paars ook al bij voorbaat 100 miljoen gulden achter de hand houdt i.v.m. de aanslagen op de VS, is het de hoogste tijd om je rechtvaardige deel op te eisen. De Nieuwe Communistische Partij - NCPN vindt dat de megawinsten en degenen die dit systeem in stand houden, aangepakt moeten worden. Mee eens? Denk en doe dan mee, NCPN voor sociale rechtvaardigheid.

Meer vaste banen - hogere lonen - verlaging werkdruk

Nederland levert de hoogste arbeidsproductiviteit van Europa. Dit geeft werkenden recht op een evenredig goed loon. Ondanks zeven economisch goede jaren, zijn de lonen zeer matig gestegen. De gemiddelde loonstijging in 2000 was 3,3 procent. Voor velen is de inflatie en prijsstijging niet gecompenseerd. In sectoren waar de paarse overheid medeverantwoordelijk is, is het met de uitbreiding van werkgelegenheid ook slecht gesteld. Door tekorten is, vooral in de gezondheidszorg en het onderwijs, de werkdruk onverantwoord gestegen. Paars heeft jarenlang de gaten opgevuld met flex-contracten, uitzendwerk en gesubsidieerde arbeid. Tien-duizenden onderbetaalde WIW-ers, Melkertiers etc. is bij- en omscholing en een vaste baan beloofd, waar niets van terecht is gekomen! Onder het mom van Ćer is veel vraag naar personeelĻ, is Paars van plan deze subsidies af te schaffen! Paars weet dat de sectoren waar zij werken, door de bezuinigingen niet in staat zijn om hen te betalen. En Paars weet ook, dat er slechts in een paar bedrijfstakken vraag is naar goed opgeleid personeel. En zo draait de Paarse regering zich hier uit! Er zijn inmiddels 1 miljoen werkzoekenden en bijna eenzelfde aantal geregistreerde WAO-ers! De NCPN is voor sterke uitbreiding van de werkgelegenheid met vaste, volwaardige banen, deeltijdwerk, arbeidsduurverkorting tot 32 uur en CAO-lonen die overeenkomen met het geleverde werk. De NCPN is voor een aanzienlijke loons- en uitkeringsverhoging voor iedereen in verband met de jarenlange bezuinigingen en prijstijgingen.

Herstel sociale zekerheid - collectieve voorzieningen

De NCPN is tegen privatisering van de sociale zekerheid en collectieve voorzieningen, omdat commerciele 'sociale' bedrijven een ernstige bedreiging zijn voor de democratische invloed van werknemersorganisaties. Het recht op een uitkering, een voorziening kan zomaar vervallen. De kwaliteit en veiligheid wordt minder, terwijl de prijs altijd stijgt. Ervaringen met de ziektewet, arbeidsongeschiktheid (WAO), wachtlijsten in de gezond- heidszorg, onbetaalbaarheid van onderwijs en vervoer, gemeentelijke belastingen en energie- en afvalheffingen bewijzen dagelijks dat belanghebbenden steeds langer moeten wachten, klagen of eindeloos procederen.

Daar velen dit niet kunnen opbrengen of betalen ontstaan er schrijnende problemen. Paars komt ook beloften niet na, zoals: de koppeling plus (PvdA) en de inkomensreparatie met het nieuwe belastingstelsel met name voor de lagere inkomensgroepen. Naast 1 miljoen werkzoekenden en 1 miljoen WAOĻers leven zeker 1 miljoen mensen in armoede, met weinig perspectief op verbetering. Ook de ervaringen met de Nederlandse Spoorwegen maken duidelijk dat Paars ons letterlijk in de kou laat staan. Paars gaat zelfs accoord met het feit dat 20 procent van de treinen de komende jaren te laat komt!

De NCPN roept werkenden en uitkeringsgerechtigden op de privatiseringen te keren! De NCPN vindt sociale zekerheid, collectieve voorzieningen, veiligheid en paalde beveiligingstaken -zoals Schiphol- overheidstaken, waarbij het welzijn van de bevolking het uitgangspunt moet zijn. Opgebouwde financiŽle rechten moeten uitbetaald worden. De WAO-bezuinigingsplannen van de Commissie Donner moeten van tafel, de te hoge werkdruk moet aangepakt worden! Ook met plannen om ouderen zelf de hogere kosten van de AOW te laten betalen is de NCPN het niet eens! In deze tijd van grote rijkdom, naast de megawinsten puilen ook de kassen van de sociale verzekeringen met miljoenen uit, is de NCPN voor herstel van de sociale zekerheid en collectieve voorzieningen.

Verlaging woonlasten

De prijzen van huur- en koopwoningen zijn de laatste jaren gigantisch gestegen. Samen met de stijging van de noodzakelijkste, bijkomende woonkosten (o.a. gemeentelijke heffing voor onroerend zaak belasting, afvalstoffenheffing, gas, licht en water, service- en onderhoudskosten ) is wonen voor veel mensen veel te duur geworden. Grote groepen mensen zitten hierdoor in de financiŽle problemen. De NCPN vindt dit onaanvaardbaar, want wonen is een belangrijke levensvoorwaarde. De NCPN is voor verlaging van huren, verlaging van bijkomende kosten en voor meer sociale woningbouw. Woekerhuren en woekerwinsten op huizen en grond moet, vooral in de grote steden en op jongerenhuisvesting, volgens de NCPN - onmiddellijk - aangepakt worden. Huisvesting moet voor iedereen betaalbaar zijn en blijven!

VOEL JIJ JE OOK
VERANTWOORDELIJK
VOOR ANDEREN?

VOOR
SOLIDARITEIT
NCPN

NIEUWE COMMUNISTISCHE PARTIJ - NCPN - Twente
053 4763881 - WWW. NCPN. NL

Meedenken - meedoen?

Afdeling Twente: Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede. Tel/fax: 053 4763881
Landelijk adres: Haarlemmerweg 177 hs, 1051 LB Amsterdam. Tel: 020 6825019