NCPN Lijst 11

Kiest Corry Westgeest in de raad

Op 7 maart kunt u weer stemmen voor de gemeenteraad. Als u denkt dat het toch allemaal van hetzelfde is, lees dan s.v.p. dit pamflet. De NCPN is namelijk een partij die anders is dan alle andere partijen. De NCPN vindt echt dat de belangen van werkenden en uitkeringsgerechtigden steeds meer in de verdrukking komen. Er wordt veel te veel geld aan nieuwbouw en prestige objecten uitgegeven terwijl de burger steeds moet inleveren omdat er (zo-genaamd) geen geld is. De NCPN zet zich in voor een ander beleid, een sociaal beleid. De NCPN is voor integratie van alle bevolkingsgroepen, jong en oud, mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen, gehandicapten, homoís, lesbiennes en heteroís, blank, zwart enz. De NCPN gaat zich in de raad vooral inzetten voor groepen en personen die de dupe zijn van het huidige politieke beleid. De NCPN wil een samenleving waarin iedereen een ëeigení plek heeft.

U ook? Ga dan deze keer stemmen, op de NCPN.

NCPN voor werk, inkomen, voorzieningen en controle

Werken is de beste manier om geld verdienen

De werkloosheid is te hoog, vooral onder lager geschoolden. Via uitzendbureauís en gesubsidieerde banen verdienen mensen niet genoeg om van te leven. De NCPN is voor volwaardige banen. Zo moet bijvoorbeeld vliegveld Twente blijven bestaan. Industrie moet daar toegestaan worden.

Om- en bijscholing voor uitkeringsgerechtigen

De om- en bijscholing voor mensen in uitkeringssituaties is vaak niet toereikend. Keer op keer dreigen mensen werkloos te worden. Door scholing moet men echt uit de uitkering kunnen komen en blijven! De gemeente moet werkgevers stimuleren voor vroegtijdige scholing en waar nodig zelf initiatieven nemen.

Openbaarheid van vacatures met controle van de gemeente

Gelijke kansen voor werkzoekenden, geen ëvriendjespolitiekí! Alle vacatures moeten via het CWI bekend worden gemaakt. De gemeente moet dit controleren.

Openbaar onderwijs

De NCPN is voor openbaar onderwijs omdat dit de integratie bevordert. De NCPN zal onderwijs dat de integratie niet bevordert, niet steunen.

Verbetering jeugdhulpverlening

Betere begeleiding door samenwerking van scholen en instanties. Voorkomen van problemen door voorzieningen heeft de hoogste prioriteit.

Formulierenbrigade en uitbreiding hulpverlening

Om gebruik te kunnen maken van belastingaftrek, zorg- en huurtoeslagen, bijzondere bijstand, etc. moet er een formulierenbrigade komen, die ook De brigade heeft een signalerende, verwijzende functie en bezoekt ook thuis. Waar nodig moeten hulpverlenende instanties uitgebreid worden.

Verlaging gemeentelijke- en provinciale lasten voor burgers

Naast heffing naar draagkracht moeten de lasten voor burgers verlicht worden. Geen milieuheffing voor consumenten. De echte vervuilers: de bedrijven, betalen.

Uitbreiding gezondheidszorg, oppassen voor WMO

Vaak krijgen mensen te laat hulp/zorg. De mantelzorg (meestal vrouwen) is overbelast. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt dit erger. De NCPN is tegen vrijwillige en onbetaalde zorg en voor deskundigheid en volwaardige werkgelegenheid.

Liberalisering van de (gesubsidieerde) lokale media

Het zijn meestal de bekenden die je hoort. Meer maatschappelijke groeperingen, inclusief communisten, moeten aan het woord kunnen komen.

Meer betaalbare huurwoningen

De gemeente moet stimuleren dat woningbouwcorporaties weer gaan werken volgens hun oude kerntaken. Leegstaande kantoorpanden en andere gebouwen ombouwen tot betaalbare woningen.

Meer geld voor basisvoorzieningen

Prestige objecten, inhuren van extern gemeentelijk personeel en bureaucratische regelgeving zijn wat de NCPN betreft uit den boze. Dit geld moet naar wijk- en basisvoorzieningen.

De wijk is het centrale punt met betaalbare voorzieningen

De NCPN is voor sterke uitbreiding van de wijkvoorzieningen. Wijkcentra met daaraan gekoppeld kinderopvang, administratieve-, medische-, en juridische hulp-verlening, cultuur, sport, recreatie, etc..

Meer amateur sport en cultuur als preventief gezondheidsbeleid

In het belang van een gezonde levenswijze moeten sport en cultuuractiviteiten op scholen meer gestimuleerd worden. Jong geleerd is oud gedaan. De NCPN is voor een bewegingstoeslag voor de lagere inkomens en betaalbare voorzieningen door multifunctioneel gebruik van scholen, wijk- en bedrijfsvoorzieningen.

Subsidie (zelfzorg)organisaties voor integratie

Organisaties die in aanmerking willen komen voor subsidie moet-en plannen indienen waarbij het belangrijkste criterium voor toe-kenning integratie is. Uitvoering moet gecontroleerd worden.

Kwijtschelding gemeentelijke belasting bij bijstandnorm

Er valt nauwelijks te leven van de bijstand. Wij zijn voor kwijt-schelding van gemeentelijke heffingen zoals b.v. in Oldenzaal.

Bijstand op maat

Omdat bijstand een tijdelijke noodvoorziening zou moeten zijn, is onderscheid tussen mensen die wel en geen perspectief hebben op werk, zoals b.v. jong-gehandicapten en chronisch zieken noodzakelijk. Bij langdurige bijstand moet er sneller en betere hulpverlening zijn (ook financieel) om extreme, onterechte (schuld)situaties te voorkomen.

Goedkoper vervoer: openbaar, fiets en auto

Openbaar vervoer en fietsenstallingen moeten goedkoper tot gratis en in alle wijken aanwezig zijn (b.v. fietstorens). De fietsenstalling bij het station moet tot na de laatste trein open blijven. De NCPN is niet tegen autoís.

Betere verwerking vuurwerkramp

Nog niet alles is goed geregeld, ook al wil men ons anders doen geloven. De regels voor opslag- en transport van gevaarlijke stoffen, evenals de bestrijding van eventuele rampen moet verbeterd worden. De NCPN zal niet nalaten zowel de lokale- als de landelijke politiek hiermee te confronteren.

Bestrijding discriminatie, racisme en fascisme

De NCPN pleit voor bestrijding van discriminatie, racisme en fascisme en stimulering van deelname aan de herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei.

Vereenvoudiging inspraak en klachtenprocedures gemeentelijk beleid

Wetten, regels en gemeentelijke klachtenprocedures moeten eenvoudig en in begrijpelijke taal te vinden zijn. Naast elektronische informatie moet schriftelijke informatie blijven bestaan.

Openheid van zaken gemeentelijke beleid

De burger moet kunnen weten wat het beleid is, ook financieel. De gemeente moet minimaal een keer per kwartaal een informatieblad uitgeven.

En allerlei andere zaken die eigenlijk voor zich spreken: