NEDERLAND EN DE TOESTAND WAARIN DE NEDERLANDSE BEVOLKING VERKEERT

(AAN DE HAND VAN ENKELE CASUSSEN)

Door Rik Min

INLEIDING

De politieke bewustwording is bij de Nederlanders op een absoluut minimum gekomen. Dat is de laatste 5 jaar gebeurd, maar eigenlijk loopt dat al 30 tot 40 jaar. Hoewel het in de jaren 50 ook al zo was maar toen viel het niet zo erg op als nu. Het is wrang en onacceptabel feit dat anno 2023 de media ons dag in dag uit allemaal het Amerikaanse verhaal – het Amerikaanse narratief – vertellen. De politieke oppositie is in feite monddood gemaakt.

Dat wreekt zich op een aantal geo-politieke terreinen (Oekraïne, Syrië, Rusland en China e.d.), maar ook in het pensioen-debat, de banken-crisis en het klimaat-debat.

Ondertussen komt er een smerig soort fascisme op. Het komt uit de hoeken en gaten op waar de Nederlanders het niet verwachten.

Wij communisten hebben er tot op heden heel weinig grip op gekregen. Het werven van nieuwe leden is sinds de val van het socialisme in de Sovjet Unie heel moeilijk gebleken. Hoewel er juist nu lichtpuntjes zijn. Heel veel jongeren hebben onze partij weten te vinden.

Er zijn een aantal voortvarende jonge mensen in de leiding en bij onze krant gekomen.

Het is de taak van de communisten in Nederland om dat tij te keren.

Ik ben al zolang ik in de communistische beweging en in andere bewegingen zit, zoals in het Palestina komitee, de vredesbeweging, en de vakbond analyses aan het maken hoe economische crisissen ontstaan en hoe geopolitieke spanningen ontstaan. Achteraf waren de Vietnam-oorlog (1962 - 1975) en de intriges van het imperialisme in Afghanistan (1979 – 2022) de meest leerzame periodes voor mij. Ik begreep plotseling de woede die in Iran (rond 1979) uitbrak tegen ‘de Grote Satan’, de USA en hun inlichtingendiensten. Maar ook begreep ik nu hoe de intriges en het omdraaien van de waarheid in Indonesië (rond 1962) hebben gewerkt. De communistische partijen van Indonesië en Perzië (Iran) werden letterlijk uitgeroeid. Later – bij de Oslo-akkoorden - werd ook de communistische beweging in Palestina op een slimme manier op het verkeerde been gezet en praktisch geheel uitgeschakeld. De top van de communistische beweging werd gewoon een voor een uitgeschakeld (vermoord). Eerst een of twee per jaar; later tot 10 tot 20 per jaar; ook in het buitenland. Het omdraaien van de feiten – in een compleet nieuwe werkelijkheid bij de Nederlandse bevolking voor te schotelen - werd in de spelonken van het Pentagon - de laatste 40 jaar - tot kunst en wetenschap tegelijkertijd verheven.

Nu zitten we al 12 jaar met een oorlog in Syrië die niemand lijkt die te begrijpen en al 8 jaar met een echte oorlog in Oekraïne waar de Nederlanders nu zelfs F16 naar toe wil sturen. Tot een jaar of twee geleden had men in Nederland niks van dat alles door; laat staan de oorzaken. Goede materialistische analyses ontbraken in de media. De dialectiek der gebeurtenissen ontging ook iedereen. Het enige wat de Nederlanders nu zien dat - uit de hele in vlam gezette wereld - allerlei vluchtelingen naar Nederland komen en dat er een gierende inflatie is ontstaan.

De politieke bewustwording van de Nederlanders wordt op allerlei manieren zeer laag gehouden en vijandsbeelden worden systematisch uitvergroot. Nog vallen ons de schellen niet uit de ogen. Dat moet vanaf nu anders.

CASUS 1: OEKRAINE

Als communist interesseer ik me al 30 jaar eigenlijk niet meer voor Rusland. (Maar wel voor China en Cuba.) Dit, omdat Rusland nu kapitalistisch is geworden. Kapitalistische landen voeren nu eenmaal oorlog. Kapitalisme leidt tot oorlog. Oorlog om grondstoffen en goedkope arbeidskrachten. De Oekraïense bevolking is nu de klos. Voor hen waren dat de Syriërs, de Irakezen, de Iraniërs, de Joegoslaven, de Afghanen, de Vietnamezen en de Koreanen de klos. Bij al die oorlogen en regime changes zijn wij, Nederlanders, door de Amerikanen op het verkeerde been gezet. Nederland deed er zelfs aan mee. Het Tonkin-incident was een van de eerste voorbodes hoe schaamteloos de USA kon liegen. De zogenaamde massavernietigingswapens van Saddam en dat zijn troepen couveuses met pasgeboren baby’s omver getrokken zouden hebben, waren ook leugens. Open en bloot. En ondanks dat velen wisten dat het niet waar was. De heren van de westerse misleiding campagnes trokken zich er niets van aan dat sommige mensen wisten dat het leugens waren.

Nederland leverde in bijna al deze gevallen troepen. Analyses achteraf wijzen uit dat de Amerikanen, het militair-industrieel complex en de geheime diensten achter deze misleidings-campagnes in al die landen zaten. De USA kwam er steeds mee weg.

In tegenstelling met de USA heeft de Sovjet Unie nòòit andere landen bedreigt. De USA heeft vanaf 1946 wel 80 tot 100 regeringen omvergegooid. Dat waren soms stille en soms openlijke regime changes. Ze hebben zelfs hun eigen president vermoord: Kennedy. De coup in 2014 in Kiev hebben ‘ze’ ook geregeld. Weer werd een gekozen regering afgezet. Maar zoals altijd laten ze anderen het vuile werk opknappen. Zoals in de Oekraine fascistische groepen. Maar vaker maakt men gebruik van willekeurige bewegingen. Vaak naïeve lokale bewegingen, zoals in Syrië is gebeurd; vaak afscheidingsbewegingen; soms dus ook fascistische bewegingen. Maar ook bewegingen die iets progressiefs nastreven maar niet doorhebben dat ze feitelijk gebruikt worden om een onwelgevallige regering omver te duwen. Allemaal om een land in het wereldwijde kapitalistische systeem te duwen en een land te herkoloniseren.

Na de val van het socialisme in Rusland kregen de Russen nog wel het recht – en dat recht werd in verdragen en met contracten vastgelegd - om de enige ijsvrije haven in het zuiden, Sebastianpol op de Krim, in de Oeikraine te mogen gebruiken voor hun atoomvloot. Ook het burgerpersoneel mocht – middels deze miljarden contracten - ongestoord op de Krim blijven wonen. Daar zijn miljarden dollars voor betaald; en een en ander is in de zogenaamde Minsk-akkoorden contractueel verzegeld. De handtekeningen van Frankrijk en Duitsland (Merkel) staan er onder. Elk jaar betaalden de Russen vele honderden miljoenen aan huur voor dit lease-contract. De Russen willen uiteraard die enige haven die ze in het zuiden hebben niet in handen laten vallen van de NATO en de USA. Niemand wil toch pottenkijkers? Hier is feitelijk – in het kort - de verklaring voor de hele Oekraïne-kwestie en de speciale militaire operatie, zoals we die nu hebben.

CASUS 2: SYRIE

Zoals bekend is een van mijn belangrijkste hypothese dat het wereldwijde kapitalisme alle regime changes die we mondiaal de laatste 70 jaar hebben gezien door de USA en door haar opgestookte lokale bewegingen zijn uitgevoerd. [Zie mijn boek ‘70 jaar leugens, bedrog en regime changes’, 2017.] Het duidelijkst zagen we dit op een gegeven moment in Syrië waar systematisch geweld werd uitgelokt. In Joegoslavië, in Bosnie en Kosovo, zagen wij dit ook. Aanvankelijk zagen we alleen de afscheidingsbewegingen die de eenheidsstaat Joegoslavië wilde opbreken te beginnen bij Kroatië. Pas later kwam het moslim-extremisme in Bosnië en Kosovo om de hoek kijken.

Elke keer wordt er een lokale beweging uitgekozen die opgeleid wordt in misleiding, leugenachtigheid en uiteindelijk geweld gaat gebruiken. Maar altijd wordt eerst het geweld van de staat uitgelokt. Daaromheen wordt een mediacampagne gevoerd – met vaak een steeds in de media terugkomende pertinente leugen bijvoorbeeld dat Milosevic een groot Servie zou nastreven – en die de hoofden van de bevolking hoorndol maakt.

Het moslim-extremisme ging in Bosnië uiteindelijk als beesten te keer; en even later in Kosovo. Hoe fascistisch die bewegingen feitelijk waren was voor sommige in het begin al duidelijk. Voor de bevolking in het westen werd het ergste steeds weggemasseerd. Neem alleen de kwestie Srebrenica. Ik was toen hoofdredacteur van onze krant en zag de dagelijkse medialeugens en het geheime scenario van de USA voor het uiteenvallen van Joegoslavie voor mijn ogen waarheid worden.

In Syrië duurde dat iets langer dan in Bosnië eer Nederlanders dat belangrijke, fascistische element van rondstrooien van medialeugens als waarheid doorkregen. Het gewone moslim-extremisme werd feitelijk vergoedelijkt, want er was erger moslim-extremisme namelijk het moslim-extremisme van ISIS. Naderhand bleken beide soort moslim-extremisme uit dezelfde koker te komen. Deze extremisten waren door de USA geselecteerd uit gewone gelovigen, en opgeleid om meer landen in het Midden Oosten te destabiliseren. Hierdoor werd – als bijkomend voordeel voor de USA - de hele islamitische wereld gedemoniseerd. Mede door die medialeugens en nepnieuws ontstond er in west-Europa haat tegen moslims in het algemeen. Vooral soennieten bleken vatbaar voor de praatjes van de oorloghitsers. Het waren soenitische moslims die ontvankelijk bleken om het vuile werk voor het wereldwijde kapitalisme uit te voeren om onwelgevallige landen te destabiliseren. Ook Hamas kwam in dat verkeerde kamp terecht. Israel had deze methode al op hen toegepast om de Palestijnse bevrijdingsbeweging te ondermijnen. De sjiieten in Iran en elders – zoals in Syrië zelf - waren op de hoogte van de snode plannen van de USA. Die trapten er in Syrie en Irak niet in. Niet voor niks werd de USA ‘de grote Satan’ genoemd en Israel ‘de klein Satan’. Syrië was al eerder het slagveld van opruiing. De vader van de huidige president Assad wist toe nog niet beter dan staatgeweld te gebruiken tegen door de USA opgestookte soennieten. Escalatie van geweld en repressie was onmiddellijk het gevolg. Dat ‘staatsgeweld’ leidde ertoe dat Syrie veel gevangenen ging maken. Zo werkte dat toen al. Maar dat staatsgeweld werd dan weer in de media gebruikt om dan toch vooral de noodzaak voor een regime change bij het grote publiek te verkopen. Dat is dan achteraf in- en in-triest.

Mensen en families die rancuneus worden en niet beseften dat ze werden gebruikt in het grote geopolitieke machtsspel om de olie en de macht in het Midden Oosten. Israel was niet alleen de lachende derde, maar bleek uiteindelijk ook de trouwste bondgenoot in dit politieke spel om de macht te zijn. En de afgelopen 50 tot 70 jaar soms zelfs de aanstichter. Israel was ook al de grote speler in de Perzië/Iran-kwestie waar de sjiieten en de communistische partij van Iran die samen in 1979 de zetbaas van de USA en Israel (de Sjah van Perzië) omver hadden geblazen, beiden hun lessen in geopolitiek en de gevolgen daarvan voor hun bewegingen hadden geleerd. De communisten werden naderhand door hun mede-strijders voor de bevrijding van Iran door de Komeini-aanhang uitgeroeid. Net zoals Indonesische moslims, in 1963 opgestookt door Suharto en de USA, de communisten gingen vermoorden.

Wat speelt er in al deze landen? Dat zijn de grondstoffen. Het hele geo-politieke spel van de USA draait om energiebronnen, olie en gas; en om voedsel en water.

Met goedkope olie en gas wil kan het kapitalisme de welvaart en het gezag van de bevolking in hun eigen land garanderen. Zonder kolonialisme van Afrika, Azie en Latijns Amerika kon dat eerder al niet – anders waren er al lang links en rechts opstanden in het westen uitgebroken - en nu blijkt anno 2023 ook dat men zonder uitbuiting van de rest van de wereld de westerse welvaart niet kan garanderen. Er is wereldwijs een nieuwe vorm van kolonisatie en her-kolonisatie aan de gang. Maar met die nieuw methode van herkolonisatie doen landen als China, Rusland, India en Brazilië niet mee. Die blijven ongebonden. Nu blijken deze BRICS-landen enorme aantrekkingskracht richting Afrika, Arabische wereld, Latijns Amerika en Azie te hebben omdat die veel eerlijker en opener naar al die oude door het westen gekoloniseerde landen toe zijn.

CASUS 3: DE PLOTSELING OPGEKOMEN INFLATIE (DOOR SCHULZ, DE GRUNEN EN DE EU ZELF VEROORZAAKT)

Waarom zijn de casussen over Oekraïne en Syrie – hierboven - zo belangrijk? We zien nu eigenlijk nog meer en beter dan in Joegoslavië en Libië wat de bedoeling is van het imperialisme: de wereldwijde macht; en niet alleen militair of politiek maar vooral economisch. Maar meeste Nederlanders slapen gewoon door. Bij deze toestand hoort het destabiliseren van regio’s en proberen de grondstoffen te roven en de grondstoffen handel van ongebonden landen te frustreren. En dat alles om het monopolie over zo veel mogelijk dingen te krijgen. De bevolking in de westerse landen profiteert er min of meer zelf van. Dat was ook toen ouderwets kolonialisme heerste. En nu het nieuwe kolonialisme weer. Dat traineren van de niet-westerse wereld werd plotseling door Rusland, China en de BRICS-landen doorbroken. De EU koos – stom genoeg - de kant van de USA. De sociaal-democratie en de groenen voorop. Hierdoor is in 2022 opeens door eigen toedoen van de EU een gierende inflatie in het westen ontstaan. Samen met de bankencrisis die er aan zit te komen een explosief mengsel.

Zelfs de oude, maar vooral de nieuwe machthebbers in de Oekraine hebben jarenlang de gas-toevoer van Rusland naar west Europa willen frustreren. Daarom werden door de gasleveranciers de pijpleidingen, om de Oekraïne heen, door de Oostzee gelegd. Tegelijkertijd hebben de USA en Turkije met leugens over de behandeling van Oeigoeren, het goederenvervoer van China naar west Europa - middels de zijde-route - op alle mogelijke manieren gesaboteerd. Met name door onwaarheden over Oeigoeren, de Tibetanen en Hong Kong aan het grote publiek in het westen te verkopen.

Door het openlijk kapot maken van de gas-deal die west-Europa met Rusland had (al maanden voor 23 februari 2022) is de inflatie in een klap torenhoog gestegen. De sancties werkte als een boemerang en de ‘goud-gegarandeerde Roebel’ waarmee olie en gas van toen af moesten worden betaald gaf de genadeslag voor de economie van het westen. Immers alle prijzen zijn afhankelijk van de olie en gasprijzen. Die klap kwam al eerder dan de oorlogshandelingen, en is daarna afgemaakt met het definitief opblazen van de Russische Oostzee pijpleidingen.

Het hinderen van een gewoon goede eerlijke grondstoffen-doorgang van Rusland naar Europa staat al jaren onder druk. Die route liep voor het grootste deel door Oekraïne. De gewoon goede eerlijke goederen-doorgang van China naar Europa staat nu ook onder druk. De USA heeft in 2022 feitelijk twee regio’s tegelijk in brand gestoken. De bevolking in de Oekraine is de dupe. Maar ook de bevolking van Taiwan zal de dupe worden.

De zijde-route loopt door de gebieden waar de Oeigoeren wonen. Het imperialisme heeft het blokkeren van die routes - door destabilisering - al verschrikkelijk lang op zijn verlanglijstje staan – de gasleveranties zelfs al in het begin van de Koude Oorlog – om goedkoop-aardgas-deals voor de Europeanen allemaal goed te verstieren. Daarom heeft men om de ontwikkeling van socialistisch China te traineren, het gebied waar de Oeigoeren wonen (moslims die ontvankelijke zijn voor nepnieuws), willen destabiliseren. Turkije speelt daar een belangrijke dubbelrol in. Die leverde Turkse paspoorten. Dat destabiliseren loopt allemaal via lokale bewegingen (bijvoorbeeld Tibetanen) en westers georiënteerde nep-organisaties. Nooit wordt de hand van de USA daar dan echt zichtbaar in. In vuurtjes aanwakkeren en regio’s destabiliseren – om de concurrentie uit te schakelen – is de USA zeer goed in. Dat zagen we al in Afghanistan, Joegoslavie, Kosovo, Irak, Iran, Syrie en Venezuela; en nu dus vanaf 2014 in de Oekraine.

Wie was al jaren bezig het tweede en eerste Oostzee gaspijplijn-project al in een vroeg stadium te saboteren? Wie stookte de Oeigoeren op? Allereerst – bijvoorbeeld – gebruikt men ideële bewegingen om stemming te maken tegen bijvoorbeeld fossiele brandstoffen of tegen kinderarbeid in China. Hiervoor is de milieubeweging gebruikt; en soms zelfs een vakbond. Men blijft dan schande roepen voor haast alle vormen van energie; ook kernenergie; terwijl de USA daar juist gewoon mee doorgaat. Er werd, al jaren geleden, vooral bij jonge mensen pure angst aangepraat, angst die schromelijk uit zijn verband werd en wordt gerukt. Ook angst voor kernenergie. Zelfs communisten trapten erin. Maar ook en vooral werden Rusland en China heel erg zwart te maken.

Zo is de inflatie van de een op de andere dag in de EU enorm heftig geworden. Prijzen voor levensmiddelen zijn overal enorm gestegen.

Vanaf 1946 werd de hele geschiedenis van de Sovjet Unie, China en de socialistische landen al helemaal kapot-geschreven. Daarom ook vielen medialeugens en nepnieuws in vruchtbare aarde. De waarheid over socialistische landen en hun leiders – en zelfs over de Tweede Wereldoorlog - beklijfde niet meer. Historici, journalisten en wetenschappers (psychologen en communicatiewetenschappers) werden hier massaal voor gebruikt en misbruikt. We zagen dat voor onze ogen gebeuren met de berichtgeving over Cuba, Syrië, Hongkong, Venezuela en met het kapot praten van het nieuwe machtscentrum, de BRICS-landen.

Bij het zwart maken van regeringen in ongebonden of in socialistische landen spelen non-gouvernementele organisaties mensenrechten-organisaties zoals ‘Amnesty International’, ‘Defends the Children’ en zelfs ‘Artsen Zonder Grenzen’ een belangrijke rol. Nederlanders geven daar uit politieke onnozelheid grof geld voor.

Niet alleen geven ze grof geld aan dergelijke organisaties maar door de inflatie en de geld-ontwaarding (onteigening) dragen de Nederlanders – zonder dat ze het goed beseffen - bij aan de NATO-oorlog in de Oeikraine. Nederlanders beseffen niet dat ze achter oorlog-hitsers en leugenaars aanlopen. En dat Europa door de USA tot een tweederangs economische en politieke regio wordt gedegradeerd. En dat allemaal door politici en journalisten die hun oren naar de USA laten hangen.

CASUS 4: KAPITAAL (MET O.A. DE PENSIOEN-KWESTIE)

Wat is kapitaal? Wat is vermogen? Wat is waarde? Door de inflatie, de geldontwaarding en de bijdrage die de Nederlandse regering aan de oorlog hebben gegeven, hebben we als communisten geleerd verder te kijken wat er met ons geld en de euro gebeurd. Door de jarenlange participatie in de pensioenstrijd hebben vele aktievoerders – binnen en buiten de vakbond - geleerd dat het kapitalisme meedogenloos is om alle kosten van ondernemen bij de werknemers te leggen en zelfs niet schuwen pensioen- en premieroof toe te passen. Dagloners, flexwerkers en ZZPers zijn al beroofd van hun pensioen. Die krijgen later alleen nog maar AOW. En als ze een beetje gespaard hebben of duur privé verzekerd zijn of een koopsompolis met lijfrente hebben, iets meer. De Nederlanders hebben gezien wat de rol van het kapitaal is. En dat sommigen niks krijgen van hun vermogen! En dat de Zuidas-jongens er van profiteren. En niet de arbeiders. Veel werknemers (alle loontrekkenden dus) hebben in de 12 jaar durende strijd om het pensioenvermogen van 1800 euro, wel geleerd dat regeringen en politici kunnen liegen en bedriegen. De niet-loontrekkenden weten dit ook al wel. Zelfs het ‘wetenschappelijk bureau van de CDA’ en ‘de ouderen van de PvdA’ werd het op het laatst bij de stemming in de Eerste Kamer (30 mei 2023) te gortig. Arbeiders en andere loontrekkenden blijken in Nederland geen collectief vermogen te mogen hebben om later als ze gepensioneerd zijn van hun geld (d.w.z. vermogen) te kunnen genieten. Kapitalisten mogen wel van hun vermogen genieten! De werkende klasse mag blijkbaar geen ‘kapitalist’ zijn. De aandeelhouders in Wassenaar, ’t Gooi en Bloemendaal daar en tegen wel! Daar bemoeit DNB (Knot) zich niet mee. Zelfs niet-arbeiders, middenstanders – die ook hun hele leven moeten werken – worden door het grootkapitaal en private verzekeringen uitgebuit.

CASUS 5: CHINA, SOCIALISME, KAPITALISME EN FASCISME (HET NATO-FASCISME)

Het gaat in de wereld nog steeds om de strijd van het socialisme tegen het kapitalisme, tegen het imperialisme en tegen het weer opkomende ouderwetse kolonialisme. Het kapitalisme, d.w.z. de bezittende klasse die er zijn rijkdommen aan ontleent - wil haar economische systeem over de hele wereld uitbreiden en loopt daarbij al honderden jaren vast op de emancipatiestrijd van de werkende klasse, het socialisme en de socialistische ideeëngoed. Derhalve moeten socialistische ideeën met wortel en tak worden uitgeroeid en alle socialistische of andere onafhankelijke landen in hun ontwikkeling worden gesaboteerd.

De casussen over de Oekraïne, Syrië en de geldontwaarding laten zien hoe dat gebeurt. Ieder land, iedere leider, president of premier, loopt het risico om ‘opgeblazen’ te worden.

Als we - tot slot van mijn betoog - focussen op China en de communistische partij, die met hun marxisme een miljard mensen uit de armoede hebben gehaald en zelfs rijk hebben gemaakt, zien we de haat groter en groter worden bij het westen: dat het maar niet lukt om het socialistische gedachtegoed en communistische partijen om zeep te helpen.

Hun intriges om bepaalde bewegingen en moslim-extremisten te gebruiken zijn zo langzamerhand zo doorzichtig geworden, dat alleen nog maar in bepaalde uithoeken van de wereld nog gebruik van kan worden gemaakt van sabotage bewegingen. De soennieten hebben in mei 2023 vrede gesloten met de sjiieten. Saoedie Arabie valt de USA nu af. India ook. Het lukt de USA niet om Turkije met Rusland te laten breken. Allemaal signalen dat het (moslim) extremisme te doorzichtig is geworden. Men gebruikt nu blijkbaar liever openlijke fascistische bewegingen…

We kunnen stellen dat wat de USA met de wereld doet fascisme is. Het fascisme is nooit weggeweest. Het huisde al die jaren in de spelonken van het Pentagon. De westerse politici hebben er geen grip op. Sterker: de westerse politici dansen naar zijn pijpen.

Onze politici dansen daarmee feitelijk op een vulkaan. Want het fascisme is meedogenloos. Het drijft de wereld de afgrond in. Ver weg van echte democratie en echte vrijheid. Net zoals het in Hitler Duitsland en het Italië van Mussolini onder de ogen van de bevolking gebeurde. Het kenmerk van fascisme is altijd al liegen, leugens, moord en mediamonopolie geweest. En dat klimaat is er nu weer.

Als je het ziet tenminste. Communisten horen het te zien; en zien het ook.

Rik Min, Enschede, 7 juni 2023

VOETNOTEN/REFERENTIES:

[1] Rik Min: ‘70 jaar leugens, bedrog en regime changes’. Dit boek geeft aan hoe de USA systematisch vanaf 1946 westerse politici en de westerse bevolking (via medialeugens) andere landen laat binnenvallen en regeringen laat afzetten. Tot in 2014 in de Oekraine aan toe.

[2] Rik Min: ‘Socialisme 2.0’ (over de economie van China). Dit boek geeft aan dat marxisme in China een miljard mensen rijk heeft gemaakt. Deze rijkdom heeft kunnen ontstaan doordat in China de macht van de oude en nieuwe bezittende klasse als klasse is geëlimineerd.