Gepubliceerd in de Vrijdenker, mei 2013

GODSDIENST: GROENLINKS HEEFT HET KAAS VAN HAAR BROOD LATEN ETEN

Kritiek op godsdienst komt tegenwoordig steeds meer uit de rechtse hoek, de liberale hoek en zelfs pontificaal uit de PVV. (Hoewel enorm selectief.) Kritiek op godsdiensten kwam in de 19e en 20ste eeuw juist altijd uit de linkse hoek. Linkse partijen houden hun mond. Dat is heel vreemd. Waar blijven nu de oude PSPers; en vooral waar blijft een partij als GroenLinks?

Eeuwenlang heeft de linkse beweging gevochten voor een vrije wetenschap en tegen de almacht van de kerk en 'de achterlijkheid van godsdiensten'. De linkse beweging heeft honderden jaren geweldige prestaties op dat vlak geleverd.

De Franse revolutie heeft de scheiding 'van kerk en staat' opgeleverd en de Russische revolutie deels de bevrijding van de 'dictatuur van het kapitaal'.
Doordat GroenLinks in de jaren tachtig - vanwege allerlei onduidelijke politieke redenen - niet meer tegen geloven, religies en kerken op wilde treden, trad ze ook niet meer op tegen kwakzalverij, homeopathie, de 'Evangelische Omroep', de 'evangelians', allerlei sektes, Sientology en de 'New Age'-bewegingen. Met alle gevolgen van dien zoals we die vandaag de dag zien. Kwakzalverij en zelfs onterechte kritiek op de wetenschap neemt toe. De kosten van de zorg stijgen door onbewezen geneesmiddelen, alternatieve genezers en Chinese middeltjes in verzekeringspakketten op te nemen. Waardoor de kosten en dus de premies van onze geneesmiddelenverzekeringen toenemen.

De wereldbeschouwing van links hoort gebaseerd te zijn op het materialisme en niet op het (filosofisch) idealisme of metafysica [1]. Onze wereldbeschouwing hoort gebaseerd te zijn op het (filosofisch) materialisme. Het (filosofisch) materialisme staat haaks op de metafysica, godsdienst en kwakzalverij. Vandaag meer dan ooit belangrijk. Het filosofisch 'idealisme' is de verkeerde insteek voor links; en zeker ook voor GroenLinks als ze de ideologische crisis en de crisis in de wetenschap in de westerse wereld wil oplossen. Heel veel historici, economen, sociologen en psychologen zijn het roer volkomen kwijt. Door de verkeerde insteek van linkse mensen, partijen en wetenschappers belemmert ze - bij zichzelf - het inzicht bij het vinden van oplossingen voor de maatschappelijke, politieke en financieel-economische crises. Het GroenLinks-kaderlid Ab Harrewijn - pastor en idealist - speelde rond 1990 toen deze ideologische paradigma-shift min of meer stilzwijgend werd doorgevoerd, een grote rol.

Hegel en Feuerbach: "Het idealisme kan greep op de mensen krijgen doordat er een kern van waarheid in zit, hoewel het in zijn geheel onjuist is. Wanneer de ideeën verzelfstandigd worden, losgemaakt van hun materiële basis, belanden we bij het idealisme en is er geen zicht op een goede analyse meer" [Hegel en Feuerbach: "Het 'zijn' bepaalt het bewustzijn"].
Doordat links haar leidende rol in dit debat over godsdienst en de bijbehorende metafysica heeft weggegeven, heeft rechts (de liberalen) vanaf die tijd, die rol kunnen overnemen. Dat zie je nu het er op aankomt ook in het islam-debat. Daarmee kon de PVV enorm scoren [3].
Dat is ook in Turkije ook gebeurd. Daar - in Turkije - is links vanaf het begin van de tachtiger jaren - tot op heden - volkomen weggevaagd en lopen de moskeeën weer vol. In Turkije heeft rechts de scheiding van kerk en staat kunnen claimen. Links staat daar nu met lege handen tegen de toegenomen islamisering.
Mede door het GroenLinks-kaderlid Ab Harrewijn, die praktiserend pastor was - heeft naar mijn mening - de PVV in Nederland kunnen oprukken. GroenLinks en Ab Harrewijn zijn welliswaar niet één op één verantwoordlijk, maar links staat nu in Nederland in veel debatten over deze kwesties met lege handen. Ook zelfs in het socialisme-debat. Dat is ook merkbaar bij de PvdA en de SP. Ideologische armoe is troef in het linkse kamp.

Het socialisme en het liberalisme zijn beiden de erfgenamen van de Franse revolutie. De kerk en de christelijke partijen niet. Tegen de achterlijkheid, het godsbegrip, de religies, en voornamelijk het christendom, hebben we in dit deel van Europa 3000 jaar op moeten boksen. In de zestiger jaren hebben we in Nederland het katholicisme zelfs een vernietigende slag toegebracht. Het is hier nu geen schim meer van wat ze ooit geweest is. Dan verwacht je vandaag de dag - mede door de crisis van het kapitalisme (en dus van het liberalisme) (van de VVD) - dat wij, als links, een voorsprong zouden moeten hebben op de liberalen. Nee dus. De socialistische beweging heeft deze erfenis uit handen gegeven aan rechts, aan het liberalisme, aan extreem-rechts. Zelfs aangaande het verval van de wetenschap heeft links geen goed verhaal. Dat hangt nu eenmaal een op een samen met of je 'gelooft' of niet 'gelooft'. Het verval der universiteiten is inmiddels in veel sectoren voor iedereen zichtbaar. De status van wetenschappers is afgenomen. Er zijn veel gelovige wetenschappers bij gekomen en benoemd. Absurd. Weinigen hebben geprotesteerd. In de burgerlijke filosofie, in de politicologie, in de sociologie, in de psychologie, maar ook in de medische wetenschappen is de discussie de verkeerde richting in geslagen: rechts denkend, i.p.v. links denkend.

Ik neem het GroenLinks en met name toch haar bekende 'voorganger' op dit punt, Ab Harrewijn, dan ook zeer kwalijk 'de godsdienst-kritiek' aan rechts verkwanseld te hebben [2].  Kritiek op christendom, islam, Boudisme of New Age komt niet meer uit hun hoek. Levensgevaarlijk; ook voor de wetenschap. Sinds de opkomst van Fortuyn en Wilders weet ik het zeker: GroenLinks en Ab Harrewijn gaven door hun idealistische opstelling  de kans aan rechts om het debat over hoe nu verder met het verbeteren van de materiële positie van de bevolking op een absurde wijze te domineren [3].

Rik Min
Schopmanlanden 22
7542 CN Enschede
053 - 4.763.881 (huis) of 06.51.49.00.52 (kantoor)

VOETNOTEN:
[1] Zie mijn vorig artikel in de Vrijdenker: 'het ongelukkige van idealisme' [febr. 2013].

[2] Toen Ab Harrewijn nog leefde, zag ik dat aankomen en heb hem er zelf (ik kende hem uit de CPN) een of twee keer op aangesproken; ook nog vlak voor zijn dood, in Almelo, bij het pamfletten uitdelen voor de deur van de zaal waar hij een lezing hield.

[3] Fortuyn en Wilders waren en zijn katholiek; en dus huichelaars in het islam-debat als ze hun god niet veroordelen en andermans god wel.