1 mei vrij, keer het tij, 600 euro erbij

Speech van Corry Westgeest, politiek secretaris afdeling Twente en lid partijbestuur

Zaal De Roef, Enschede, 1 Mei 2004

Beste vrienden, vriedinnen en kameraden,

We zijn er trots op, dat het weer gelukt is, om een 1 mei-feest te organiseren. Fijn dat u er allemaal bent. Velen van u, ook niet aanwezigen, hebben ons op de een of andere manier geholpen, waarvoor onze hartelijke dank. Wellicht denkt u, er zijn hier niet zo heel veel mensen, maar bedenk, dit 1 mei-feest, maakt deel uit, van een wereldwijde beweging. Miljoenen mensen vieren vandaag 1 mei. De manier waarop dit gebeurt, is per land erg verschillend en heeft te maken met de organisatiegraad en de inzet van de werkende bevolking. In landen met een socialistisch economisch stelsel is 1 mei natuurlijk een belangrijke, nationale feestdag. In landen met een kapitalistisch economisch stelsel is er vaak sprake van repressie, represailles en minachting voor de werkende bevolking. Zo is Nederland in Europa het enige land waar 1 mei nog steeds geen vrije dag is.

1 mei vrij, keer het tij, 600 euro erbij

De eisen van deze 1 mei zijn heel goed te financieren, want Nederland hoort tot de rijkste landen van de wereld. De afgelopen jaren hebben wij hier echter weinig van gemerkt. Na de magere jaren onder de Paarse regering heeft de rechtse regering Balkenende 1 en 2 nog eens flink bezuinigingd. De meesten van u hoef ik daar niets over te vertellen. Prijsstijgingen zijn aan de orde van de dag en de invoering van de euro heeft hier nogeens een schep bovenop gedaan. Rond de verkiezingen van het kabinet Balkenende 2 is er veel gediscussieerd over de oplossing van de kapitalistische crisis. De NCPN, heeft net als haar voorgangsters, het VCN en de CPN altijd gepleit voor onmiddellijke verhoging van de koopkracht. Frapant was dat vorig jaar alle economen, ook de rechtse CDA economen zoals Lans Bovenberg, dit idee bevestigden. En wat doet de regering Balkenende? In navolging van haar bezuinigingsdrift, onder druk van de VVD, weet zij met allerlei rampsenarios de vakbonden 'over te halen' tot 2 jaar loonbevriezing, het bekende najaarsaccoord, wat vandaag misschien opgeblazen is? Heeft iemand er iets over gehoord? Nee, nou de verwachting is dat het zou klappen op de levensloopregeling. Laten we hopen dat de vakbonden de strijd weer aangaan. Als we hierbij de bezuiningen op alle collectieve voorzieningen, als onderwijs, gezondheidszorg, thuiszorg, de afbraak van de sociale zekerheid en sociale huisvesting, de stijging van de werkloosheid met meer dan 1400 mensen per maand, optellen, dan weet men, dat men heel bewust, heel veel mensen in problemen brengt. Volgens de NCPN, is het dan ook de hoogste tijd, dat werkenden en uitkeringsgerechtigden, de linkse politieke partijen en de vakorganisaties onder druk gaan zetten om het tij te keren, want wat bleek in 2003 uit onderzoek van de Europese Commissie? 'Al meer dan veertig jaar, gaat er in Nederland, naar de werkenden, een kleiner deel van het nationale inkomen dan in de VS, Japan en gemiddeld in de Europese Unie! De NCPN vindt dit onacceptabel: 600 euro eenmalig erbij.

1 mei vrij

Om te voorkomen dat 1 mei in ons land een vrije dag zou worden, is in het verleden 30 april uitgeroepen tot de vaste verjaardagsdag van de koningin, ook al is zij of hij, die dag helemaal niet jarig. Daarnaast roept de heersende elite en haar volgelingen, met behulp van de media, het liefst het beeld op dat de strijd voor het socialisme, inclusief 1 mei en rode vlaggen 'ouderwets en oudbollig' is. Wat de media betreft zijn de korte aankondigingen van ons 1 mei-feest en sommige andere activiteiten een echte uitzondering, waarmee de media eigenlijk alleen maar de schijn op wil houden, dat wij ook aan het woord kunnen komen. De Volkskrant heeft deze gedachte vandaag weer bevestigd. Voor het eerst is onze aankondiging geplaatst. Citaat uit de tekst: 1 mei-feest Nieuwe CPN, De afdeling Twente organiseert vanavond een, en let op dan komt het: ouderwets politiek feest enz.... het artikeltje met een foto van Lenin ligt bij de informatiestand. Met dit soort praktijken probeert men de werkende klasse af te houden van de strijd voor het socialisme, de strijd voor een beter bestaan, de strijd tegen armoede, honger, oorlog, de strijd voor een rechtvaardiger maatschappij.


Corry Westgeest, 1 Mei 2004, De Roef; foto Marco Hanekamp

Beste mensen, en dit is de strijd waar het om gaat. Een strijd waarvan iedereen weet, dat het een strijd is voor volhouders. Uit het onderzoek van de Europese Commissie wat ik net noemde, blijkt dat de werkende bevolking nog miljoenen te goed heeft Dit betekent dat de vrije dag, die 1 mei eindelijk moet worden, eigenlijk al betaald is. Dus: 600 euro erbij en 1 mei vrij.

1 mei vrij en de vakbonden

Sinds vorig jaar is de eis '1 mei vrij' via onze leden ingebracht in vergaderingen van FNV-bonden. De bonden blijken deze strijd gelukkig niet vergeten te zijn, maar de topbestuurders neigen naar het onderbrengen van deze vrije dag in de CAO. U begrijpt: wij vinden dit een sigaar uit eigen doos en zijn het hier niet mee eens. De NCPN vindt dat 1 mei een nationale, vrije dag moet worden. Daarom zullen wij de discussie hierover voortzetten en roepen aanwezige vakbondsleden op dit ook te doen.

De crisis van het kapitalisme

De situatie in Nederland heeft alles te maken met het buitenland beleid van onze regering en de internationale crisis van het kapitalisme. De gedwongen ontslagen en reorganisaties zijn niet meer bij te houden. Ook betalen wij enorme bijdragen aan de Europese Unie waar we weinig van terug zien. Bewinsdlieden blijken niet in staat om subsidies in de wacht te slepen. Nee, door bestedingsfouten van de voormalig bewindsman Melkert, moesten we b.v. zelfs flink terugbetalen. Daarnaast staat Nederland, met het braafste jongetje van de klas, minister president Jan Peter Balkende, vooraan om Bush en Blair te steunen bij hun oorlogsplannen.
Wat in ons land plannen betekenen om te bezuinigen op gezondheidszorg e.d. betekent in veel grote Amerikaanse steden, in BraziliŽ, Uruquai en allerlei andere armere landen het afschaffen van de laatste resten sociale opvang, zoals bijvoorbeeld gaarkeukens. Sinds het wegvallen van de druk van het socialistische statenblok aan het eind van de vorige eeuw, is het georganiseerde kapitalisme ofwel imperialisme tot een niets ontziende aanval op de werkende klasse overgegaan en moet deze zich per land, of groep zien te verdedigen. Maar wat te doen, tegen oorlogsdreigingen, bombardementen, massaontslagen en de gigantische verrijking van de top als zogenaamd links het af laat weten? En wat te denken van de gigantische media-leugens waarmee de hele wereld dagelijks wordt misleid? Het amerikaanse en internationale kapitaal denkt op deze manier, met marionet Bush de baas te kunnen spelen over de hele wereld.

Media-leugens, verdeel en heers

Wij communisten weten als geen ander hoe de gewone pers, de radio en TV de ene leugen na de andere over je uit kan strooien, zonder dat je hier iets tegen kunt doen. Wij noemen dat media-leugens. Communisten hebben niet voor niets een eigen krant, want juist waar het om gaat, kunnen wij niet kwijt in de gewone media. De leugens over JoegoslaviŽ, over de Serviers, over Milosevic; de leugens over de Hutus en de Tutsi's en Congo waar Kabilal bijna de schuld van kreeg en wat hem het leven kosste. Met de leugens over Saddam Hoessein, Irak en haar massavernietigingswapens, de leugens over Israel, de strijd van de palestijnen en het zogenaamde toegenomen anti-semitisme, de leugens over de moslims worden bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet en misbruikt. Zo zijn de fundamentalistische moslims opgezet tegen links, en zijn terroristische aanslagen gericht op Sowjetburgers in Afganistan of de Serviers in Joegoslavie actief gesteund door de Verenigde Staten, via de CIA gefinancierd en voorzien van de modernste wapens. Zo drijft men links ideologisch in het nauw. Wij moeten dit omdraaien en juist door samenwerking met de progressieve modlims, Bush en zijn kliek verslaan. Media-leugens maken het ook mogelijk dat er onder het mom van 'de bescherming van de mensenrechten' door Amerika met instemming van Engeland en steun van vele andere landen, waaronder ook Nederland, oorlogen worden gevoerd, bombardementen worden uitgevoerd en landen economisch worden geplunderd. De bescherming van mensenrechten blijkt op zich ook weer de grootste medialeugen te zijn, want de omstandigheden in de landen waar het hier om gaat zijn vandaag de dag erbarmelijk. Zo viert in Rusland de maffia hoogtij. De andere voormalige oost-europese socialistische landen staan er net als JoegoslaviŽ economisch gezien heel erg slecht voor, terwijl de haat tussen de verschillende bevolkingsgroepen enorm is. Hun toetreding tot de Europes Unie, vandaag op 1 mei, zal hun problemen zeker niet oplossen. De bevolking in Irak is er heel slecht aan toe, er schijnt niet eens dagelijks water te zijn. De situatie van de bevolking is dermate slecht en staat in schril contrast met het feit dat de oorlog 4,7 miljard dollar per maand kost, waarvan vanzelfsprekend alleen de multinationals profiteren. In het Midden Oosten, AziŽ en Afrika en veel andere landen nemen de problemen op dit moment ook alleen maar toe. De NCPN spreekt haar enorme afschuw uit over dit soort praktijken en zal het kapitalisme daarom nooit accepteren. Waar mogelijk steunen wij overal ter wereld politieke initiatieven tegen het misdadige imperialisme.

Solidariteit, internationale solidariteit

1 mei is direct verbonden met de solidariteit van alle progressieve mensen, partijen en bewegingen in de wereld. De komende tijd is dit hard nodig want de gevolgen van de kapitalistische crisis en het Amerikaanse beleid, komen neer op: ouderwets roven en plunderen van bodemschatten, in het belang van de grote multinationals. De kloof tussen arm en rijk neemt enorm toe. Terwijl 1 miljard mensen moet rondkomen van 1 dollar of minder per dag, bezit 587 individuen en families 1,9 biljoen dollar. De rijkdom van deze paar honderd mensen overtreft het bruto nationaalproduct van de 170 armste landen. Volgens de Internationale arbeidersorganisatie, de ILO, zijn er dan ook tot 2010 in de kapitalistische landen, 500 miljoen banen nodig. Het linkse verzet tegen de politiek van Bush, Blair, Sharon, Balkende en consoorten neemt gelukkig dagelijks toe. In Nederland signaleren wij weer meer samenwerking tussen de linkse groeperingen en partijen, gebundeld in het Platform Keer Het Tij. Inmiddels is er 2 maal een grote, succesvolle landelijke actie geweest en op 25 september staat de volgende op stapel. Het beste bewijs dat het socialisme de enige oplossing is geeft de Internationale arbeiders organisatie, die bekend heeft gemaakt dat er op Cuba geen werkloosheid is en dat komt doordat alle profits en winsten per definitie naar de werkende klasse gaan.
De NCPN roept dan ook alle linkse krachten op te blijven strijden voor en socialistische maatschappij.

Leve 1 mei,
Keer het Tij,
Leve de internationale solidariteit.

Enschede, 30 Mei 2004